Заседание № 28 на 28.01.2014 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2013 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за втората година от мандат 2011 г. – 2015 г.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

4. Годишен доклад – отчет за изпълнение на Програмата за реализация на Общински План за Развитие – Актуализация 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно развитието на туризма в Община град Добрич – постигнати резултати и перспективи за 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Отчет за 2013 година за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и Решение за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Общината за 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на Годишен доклад за дейността на Звено “Вътрешен одит” при Община град Добрич за 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

9. Съгласуване на Стратегически план за периода 2014 – 2016 година и Годишен план за 2014 година за дейността на Звено „Вътрешен одит” при Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.447.457 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.383.18, ПИ 72624.383.20 и ПИ 72624.383.47 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.605.201 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Калиакра № 25-б.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.170, по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Георги Кирков № 30.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно преструктуриране или ликвидиране на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно кандидатстване по проект „Красива България” 2014 г., Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, финансиране на обект „Художествена галерия – Добрич – подмяна на дограма”.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2013 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за 2013 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център за 2013 година и План за действие – 2014 година за изпълнение на Общинската стратегия на Общински съвет за наркотични вещества град Добрич.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич

Председател на Общински съвет по наркотични вещества - град Добрич

19. Приемане актуализация на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА:д-р Добрин Добрев, Общински съветник

Председател на Работната група

20. Предложение за изменение в календарния график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и  заседанията на Постоянните комисии през 2014 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

 

Файлове:

Последна промяна: 14:35:47, 17 Януари 2014
Свали в pdf