Заседание № 27 на 17.12.2013 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич и изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на План – сметка за Дейност «Чистота» за 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.206 в местността “Гаази баба” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.232 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.121 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.353 и ПИ 72624.905.337 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.633 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за промяна предназначението на общински жилищен имот – апартамент, в съответствие с чл. 42, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

11. Предложение за прекратяване на договор за предоставяне на концесия № 89 от 02.12.2009 година на нежилищен имот, публична общинска собственост: „Бъчварница” от АЕМО „Стария Добрич”, с концесионер „МЕГИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

12. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

13. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи – лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2013 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Предложение за допускане на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ-I - за „Къща-музей”  в кв. № 537 на ЖК „Русия 1“, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно окончателно одобрение на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич” в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» ВG161PO001/1.4-07/2010/020.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Приемане на прединвестиционно проучване за устойчив градски транспорт.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно даване съгласие за възлагане превоз на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми по реда на Закона за обществените поръчки.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно осигуряване на допълнителен собствен принос по проект «Бъдеще за Добрич», договор N BG161PO001/5-02/2012/001.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Сформиране на Временна комисия за разработване на Вътрешни правила за публично – частни партньорства (ПЧП) в съответствие с изискванията на Закона за ПЧП и програмата за реализация на Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 година.

ДОКЛАДВА: Галин Господинов, Председател на ПК „Промишленост, земеделие и трудова заетост”

21. Приемане календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и  заседанията на Постоянните комисии през 2014 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

ДРУГИ:

22.1 Докладна записка относно отпускане на персонална пенсия.

Файлове:

Последна промяна: 15:14:16, 5 Декември 2013
Свали в pdf