Заседание № 26 на 26.11.2013 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.464.14 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

2. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.525 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

3. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.472 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

4. Предложение за откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане конкурс за управител на «Столове» ЕООД град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Докладна записка относно разпределение на клубната база на територията на град Добрич между политическите партии и коалиции.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

6. Определяне на представител на Община град Добрич за участие в Общото събрание на Асоциация по В и К в Област Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

7. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

8. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи – лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – помещения за лекарски и стоматологични кабинети в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за отдаване под наем на сграда по ул. Даме Груев, 1-Б на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в УПИ  ХХІІІ, кв. 511 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Русия 1” град Добрич, за поставяне на преместваем павилион.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Утвърждаване на промени в съществуващата общинска транспортна схема.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

ДРУГИ:

13.1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия на детето Милена Димитрова Милева.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

 

13.2. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Даринка Димитрова Димитрова.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

Последна промяна: 14:43:12, 15 Ноември 2013
Свали в pdf