Заседание № 25 на 29.10.2013 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2014 – 2016 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

2. Предложение за решение на Общински съвет град Добрич за допускане на отклонения от правилата и нормативите за застрояване в изработвания Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на част от промишлена зона „Север“ (обособена зона за въздействие съгласно приетия Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич), по-големи от визираните в чл. 36, ал. 1-3 от ЗУТ.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

3. Докладна записка относно одобряване Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.378.44 , ПИ 72624.378.17 и ПИ 72624.383.39 по действащата Кадастрална карта, във връзка с ел. захранване на ПИ 72624.358.9 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

4. Докладна записка относно одобряване Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.904.440 и ПИ 72624.904.449 по действащата Кадастрална карта, във връзка с ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 72624.904.180 в местността „Гаази баба”, в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Предложение за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, като делегирана държавна дейност.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

6. Предложение за разкриване на Звено „Майка и бебе”, Дневен център за деца с увреждания и Център за настаняване от семеен тип, като делегирани държавни дейности.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

7. Докладна записка относно даване съгласие за членство на Община град Добрич в Сдружение „Българска асоциация на зоопарковете и аквариумите”.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

8. Докладна записка относно определяне на представител на Община град Добрич в Комисията за изработване на Областна здравна карта.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за намаляване капитала на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.904.410, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба”.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.606.379, по КККР на град Добрич, находящ се по бул. „Добруджа” № 46.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.623.4526, по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Иван Вазов № 18.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

14. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на Рекламно – информационни елементи в град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

15. Сформиране на Временна комисия за разработване на Вътрешни правила за публично – частни партньорства (ПЧП) в съответствие с изискванията на Закона за ПЧП и програмата за реализация на Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 година.

ДОКЛАДВА: Галин Господинов, Председател на ПК „Промишленост, земеделие и трудова заетост”

 

16. Избор на съдебни заседатели за Окръжен съд град Добрич.

ДОКЛАДВА: Даниела Димитрова, Общински съветник

Председател на Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд град Добрич

 

17. Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на Община град Добрич и за създаване на Временна комисия за избор на местен омбудсман.

ДОКЛАДВА: Милко Пенчев, Общински съветник

 

ДРУГИ:

18.1 Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Йосиф Борисов Маринов.

Файлове:

Последна промяна: 11:01:08, 20 Октомври 2023
Свали в pdf