Заседание № 23 на 17.09.2013 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2013 година.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич.
ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

3. Предложение за актуализация на Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за 2013 година.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.372.18 и ПИ 72624.633.23 във връзка с ел. захранване на ПИ 72624.633.50 в землището на град Добрич.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 72624.905.672 в местността „Гаази баба" в землището на град Добрич.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за обявяване на имот ПИ 72624.621.205 по КККР на град Добрич, за частна общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

7. Предложение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху общински имот ПИ 72624.603.95 по КККР на град Добрич, на Спортен клуб „Фактори Рейсинг".
ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

8. Предложение за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост - помещение в АЕМО „Стария Добрич", град Добрич.
ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно сформиране на работна група за анализ на състоянието на „Тролейбусен транспорт" ЕООД и предприемане на правни и фактически действия за преструктуриране или ликвидиране на дружеството.
ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно формиране на паралелки в общински училища, с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.
ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

11. Утвърждаване на предложение на Консултативна комисия за удостояване на творци с Национална литературна награда „Дора Габе" и съпътстващи отличия.
ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

12. Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд град Добрич.
ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

13. Докладна записка относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Добрич" за 2013 година.
ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет
Председател на Комисията
по предложенията за
почетен гражданин на град Добрич

14. ДРУГИ:
Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Петър Василев Христов и Виктория Василева Христова;

Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Виолета Бахредин Мурад и Славка Бахредин Мурад.

Файлове:

Последна промяна: 15:48:17, 19 Октомври 2023
Свали в pdf