Заседание № 21 на 25.06.2013 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно обявяване на 25-ти септември 2013 година за празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

3. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Екзарх Антим І, № 27.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

4. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - Аптека в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

5. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи павилиони - части от спирки на градски транспорт, находящи се по ул. Батовска, ул. Ген. Гурко и ул. Христо Ботев, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

6. Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПР за УПИ-І за „Търговия, услуги и озеленяване" в кв. № 38 на ЖК „Балик - Йовково - Юг", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно утвърждаване на промени в съществуващата общинска транспортна схема.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно утвърждаване на нова общинска транспортна схема.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници в град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

Файлове:

Последна промяна: 14:54:23, 19 Октомври 2023
Свали в pdf