Заседание № 20 на 28.05.2013 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно задание за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за продължаване на договор № 86 от 14.08.2008 г. за предоставяне на концесия на общински нежилищен имот, публична общинска собственост - "Аптека - традиционни мехлеми, сиропи, билкови лекарства", находящ се в АЕМО "Стария Добрич" град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по бул. „Трети март" № 54.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

4. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот в ЖК "Дружба".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

5. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, в сграда с идентификатор 72624.626.4954.1 (Детска ясла № 4) по ул. Любен Каравелов, 55.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

6. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за поставяне на Рекламно - информационен елемент по ул. България, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

7. Предложение за предоставяне за възмездно ползване на терен за монтиране на базова станция на GSM оператор в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

8. Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-ХІІ-4592 в кв. № 809 на ЦГЧ град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Плмен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

9. Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПР за УПИ-І за „Търговия, услуги и озеленяване" в кв. № 38 на ЖК „Балик - Йовково - Юг", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед/банкова гаранция за авансово плащане по проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на Градски парк „Свети Георги" BG161PO001/1.4.09-0007, Оперативна програма „Регионално развитие".

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

11. Други:

11.1. Опрощаване на дължими държавни вземания на Ивелина Желязкова.

11.2. Опрощаване на дължими държавни вземания на Маргарита Василева.

 

Файлове:

Последна промяна: 14:49:45, 19 Октомври 2023
Свали в pdf