Заседание № 19 на 30.04.2013 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.902.30 в местността „Гаази баба" в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.440.41 в местността „Пратера" в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПП за ПИ 72624.904.440 и ПИ 72624.904.449 във връзка с ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 72624.904.180 в местността „Гаази баба" в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на "Добрички панаир" АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Добрич" АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2012 година на Народнон читалище „Йордан Йовков - 1870 г.", Народно читалище „Пробуда - 1939 г." и Народно читалище „Романо дром - 2002 г." в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за поставяне барелеф на Йордан Парушев на фасадата на сградата на Езикова гимназия „Гео Милев", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за подписване на Договор за международно сътрудничество между Община град Добрич и град Първомайск, Украйна.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

11. Предложение за учредяване право на строеж върху терен, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, на Централен кооперативен пазар.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в имот с идентификатор 72624.621.207 за поставяне на преместваем павилион.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за предоставяне за възмездно ползване на терен за монтиране на базова станция на GSM оператор в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Кап. Димитър Списаревски, 1.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно финансово - икономическите резултати за 2012 година на търговските дружества със 100 % участие на Община град Добрич.


ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно финансово - икономическите резултати за 2012 година на търговските дружества с дялово участие на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Предложение за именуване на кинозала в сградата на Дом - паметник „Йордан Йовков".

ДОКЛАДВА: Румен Русев
Секретар на Община град Добрич

 

Файлове:

Последна промяна: 14:46:28, 19 Октомври 2023
Свали в pdf