Заседание № 18 на 26.03.2013 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Годишен доклад за осъществената концесионна дейност през 2012 година в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за прекратяване на договори за предоставяне на концесия: № 83 от 15.05.2007 г. за спирка по ул. "Ген. Гурко" до Дом-паметник "Йордан Йовков" и № 77 от 09.02.2007 г. за спирка по ул. "Батовска" с концесионер ЕТ "КРИСТИ - ГИНКА ДИМИТРОВА".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПП за ПИ №№ 72624.378.44, 72624.378.17 и 72624.383.39, във връзка с провеждане на подземна кабелна линия НН от трафопост в ПИ 72624.378.16 до Главно табло в ПИ 72624.358.9 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПП за ПИ 72624.352.8 (път) и ПИ 72624.352.13 (път) във връзка с eл. захранване на стопанска постройка в ПИ 72624.356.2 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.509.64 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-II за „Културен дом" в кв. № 720 и УПИ-I- за „Площад и озеленяване" в кв. № 722 на ЖК „Изгрев" град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на нов Статут на Национална литературна награда „Дора Габе".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за продажба на общински жилищни имоти - апартаменти.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

10. Предложение за учредяване право на строеж на терени, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

11. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот в ЖК "Дружба".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.625.5757.1.4 по КККР на град Добрич, находящ се в жилищен блок „Добруджа" по ул. д-р Иван Пенаков.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Кап. Димитър Списаревски, 1.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно обявяване на имот ПИ 72624.620.6 по КККР на град Добрич за частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Обсъждане и одобрение на етап „Стратегия" на ИПГВР в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич" ВG161PO001/1.4-07/2010/020.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Кандидатстване с проект към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма „Деца и младежи в риск", Компонент 1 - Грижа за младежи в риск.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура" АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет по култура към Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

20. Приемане отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето през 2012 година и Общинска програма за закрила на детето за 2013 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

21. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич през 2014 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

 

Файлове:

Последна промяна: 14:43:17, 19 Октомври 2023
Свали в pdf