Заседание № 22 на 23.07.2013 г.

A A A

1. Докладна записка относно: Сключване на договор за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД и поемане на общински дълг с цел реализация на проекти, финансирани от Европейските фондове.

2. Протокол от Публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, необходим за осигуряване на собствено финансово участие по договори за безвъзмездна помощ от европейски фондове.

Публикувани на 27.06.2013 г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2013 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

2. Предложение за предоставяне за възмездно ползване на терен за монтиране на базова станция на GSM оператор в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

3. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община град Добрич за първото шестмесечие на 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно сключване на договор за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България - „ФЛАГ" ЕАД и поемане на общински дълг, с цел реализация на проекти, финансирани от европейските фондове.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план:
• ПУП-ПП за част от имот № 72624.216.624 - "полски път" - за транспортен достъп от изградена пътна връзка за имот № 72624.216.629 до № 72624.216.4 в землището на град Добрич;
• ПУП-ПП за имоти №№ 72624.216.629 и 72624.216.624, във връзка с трасе на ел.захранване на ПИ № 72624.216.4 в землището на град Добрич;
• ПУП-ПП за имоти №№ 72624.216.629 и 72624.216.624, във връзка с трасе на водопровод до имот № 72624.216.4 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 72624.905.570 в местността „Гаази баба", землище на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 72624.383.53 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 72624.454.17 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 72624.216.4 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

11. Обсъждане и одобрение на етап "Същностен (съдържателно - проектен) в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич" BG161PO001/1.4-07/2010/020.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно членство на Община град Добрич в Сдружението на Обредните домове в Република България.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

13. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.623 по КККР на град Добрич, находящ се по бул. Добруджа № 187, кв. Рилци.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.570 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Предложение за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост - „Тъкачница" в АЕМО „Стария Добрич", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост в СОУ „Димитър Талев", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - Магазин № 7, находящ се в Градски хали на Централен кооперативен пазар, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Докладна записка относно утвърждаване на промени в съществуващата общинска транспортна схема.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

21. Докладна записка относно утвърждаване на нова общинска транспортна схема.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно формиране на паралелка в СОУ „П. Р. Славейков" с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

23. ДРУГИ:
Докладна записка относно отпускане на персонална пенсия.

Файлове:

Последна промяна: 15:04:17, 19 Октомври 2023
Свали в pdf