Заседание № 17 на 26.02.2013 г.

A A A

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Отчет на Програмата за капиталовите разходи за 2012 година и приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2013 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

2. Докладна записка относно приемане отчета на бюджет 2012 година и бюджета за 2013 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане конкурс за управители на „Комуналефект" ЕООД и „Жилфонд - инвест" ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от ПЗ „Север", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за имоти №№ 72624.497.56 (общински); 72624.509.115 (държавен); 72624.621.106 (общински); 72624.621.107 (държавен) и 72624.497.57 (общински) във връзка с провеждане на трасе на водопровод и канализация, обслужващи „Птицекланица с транжорна, складова и административна част" в имоти №№ 72624.497.75 и 72624.497.74 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Сключване на договори за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД и поемане на общински дълг, с цел реализация на проекти, финансирани от Европейските фондове.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно прилагане принципите на добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и участие в процедурата за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво през 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху общински имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.4469.1.2 по ул. Шипка, 5А - на Фондация „Ръка за помощ".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

9. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - офис и обект за обществено хранене (бюфет) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

10. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за поставяне на рекламно - информационни елементи по бул. Русия, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

11. Предложение за отдаване под наем чрез конкурс на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на павилиони и изграждане на заслон на градския транспорт.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед (банкова гаранция) за авансово плащане по проект „Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно кандидатстване за финансиране с проект по приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно кандидатстване за финансиране с проект по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, Тематичен фонд „Фонд партньорство".

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно одобрение на Споразумение за сътрудничество между Фондация "Глобален информационен дом" и Община град Добрич за съвместно кандидатстване и изпълнение на проекти по Програми, финансирани от Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009-2014, съгласно подписан Финансов меморандум между Р България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Отчет за младежта за 2012 година и План за младежта за 2013 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

 

Файлове:

Последна промяна: 13:58:01, 19 Октомври 2023
Свали в pdf