Заседание № 16 на 29.01.2013 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2012 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за първата година от мандат 2011 г. - 2015 г.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Годишен доклад - отчет за изпълнение на Програмата за реализация на Общински План за Развитие - 2012 година и приемане Общински План за Развитие - Актуализация 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно развитието на туризма в Община град Добрич - постигнати резултати и перспективи за 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Отчет за 2012 година за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и Решение за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на Годишен доклад за дейността на Звено "Вътрешен одит" при Община град Добрич за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Съгласуване на Стратегически план за периода 2013 - 2015 година и Годишен план за 2013 година за дейността на Звено „Вътрешен одит" при Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

10. Предложение за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

11. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - Магазин № 10, находящ се в Градски хали на Централен кооперативен пазар, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

12. Предложение за намаляване капитала на „Жилфонд - инвест" ЕООД град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Беласица, 6а.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

14. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Одрин, 6.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

15. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот - ЖК „Дружба", до бл. 28.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

16. Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-ІІІ-181 и УПИ-ІV-179 в кв. № 18 на ЦГЧ, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-І за „Ботаническа градина" в кв. № 9 на ЖК „Дружба" 1, 2 и 4, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2012 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на МКБППМН

19. Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за 2012 година и План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение 2012 - 2014 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на Общински съвет
за сътрудничество по етнически
и интеграционни въпроси

20. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно - информационен център по наркотични вещества град Добрич за 2012 година и План за действие - 2013 година за изпълнение на Общинската стратегия на Общински съвет по наркотични вещества.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на Общински съвет
по наркотични вещества

21. Предложение за изменение състава на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на Общински съвет
за сътрудничество по етнически
и интеграционни въпроси

22. Предложение за изменение състава на Общински съвет по наркотични вещества (ОСНВ).

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на Общински съвет
по наркотични вещества

23. Докладна записка относно прекратяване изплащане на възнаграждението на Донка Добрева Кюприбашиева - общински съветник, във връзка с чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

24. Приемане календарен график за провеждане заседанието на Общински съвет град Добрич и заседанията на Постоянните комисии през м. февруари 2013 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

25. Предложение за изменение състава на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

26. ДРУГИ:
• Докладна записка относно опрощаване на дължими публични вземания към местен бюджет

Файлове:

Последна промяна: 13:56:08, 19 Октомври 2023
Свали в pdf