Заседание № 15 на 18.12.2012 г.

A A A

ДНЕВЕН   РЕД

 

 

1.   Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

2.   Предложение за създаване на Общинско предприятие „Център за защита на природата и животните" и приемане на Правилник за дейността.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

3.   Предложение за създаване на извънбюджетно звено - второстепенен разпоредител с бюджетни средства за управление на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

4.   Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

5.   Приемане Статути за организиране и провеждане на Международен младежки фестивал и конкурс „Фолклор без граници" и Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

6.   Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев       
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

7.   Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.614.2423 (ОУ „Отец Паисий") по ул. Отец Паисий,16, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев       
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

8.   Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Одрин, 1.

ДОКЛАДВА: Иван Колев       
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

9.   Предложение за учредяване право за безвъзмездно ползване върху общински жилищен имот - помещение № 4 на ІІ етаж в сградата на ул. Васил Левски 7 - на Съюза на ветераните от войните, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев       
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

10.         Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2012 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

 

11.         Предложение за попълване състава на Постоянни комисии при Общински съвет град Добрич.

 

12.         Приемане календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и  заседанията на Постоянните комисии през 2013 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

 

13.         ДРУГИ.

  • Изслушване на граждани (ако има заявки).

 

АНГЕЛ ТАБАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Файлове:

Последна промяна: 13:31:19, 19 Октомври 2023
Свали в pdf