Заседание № 14 на 27.11.2012 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Връчване удостоверение от Общинска избирателна комисия на общински съветник и полагане на клетва.

2. Предложение за приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич


4. Докладна записка относно допълнителни въпроси, които да бъдат включени в дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Добрички панаир" АД, което ще се проведе на 21.12.2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за създаване на доброволно формирование.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за отдаване под наем чрез конкурс на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на павилиони и изграждане на заслони на градския транспорт.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

7. Предложение за промяна капитала на „Жилфонд - инвест" ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

8. Предложение за допълване на обхвата на допуснат ПУП-ПП с нов ПИ № 72624.497.57 (общински), във връзка с трасе на водопровод и канализация, обслужващи „Птицекланица с транжорна, складова и административна част" в имоти №№ 72624.497.75 и 72624.497.74 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

9. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПР за УПИ VІІ за „Търговия и услуги" в кв. № 3 на ЖК „Балик - Йовково - Север" и част от улична регулация.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно подготовка на проектно предложение, с което да се кандидатства за финансиране по схема BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда" по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие" Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед за авансово плащане по проект „Изграждане на четири броя ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип) в град Добрич", финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/037 по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

12. Предложение за именуване на градски парк в УПИ ІІ, кв. 51 по плана на „Балик - Йовково - юг".

ДОКЛАДВА: Румен Русев
Секретар на Община град Добрич


13. ДРУГИ:
• Докладна записка относно отпускане на персонална пенсия;
• Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 13:29:35, 19 Октомври 2023
Свали в pdf