Заседание № 13 на 30.10.2012 г.

A A A

           ДНЕВЕН РЕД

1. Връчване удостоверение от Общинска избирателна комисия за общински съветници и полагане на клетва.

2. Докладна записка относно финансиране на възникнал временен недостиг на средства, с безлихвен заем от набирателна сметка на Община град Добрич.

Докладва: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич  

3. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Докладва; Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич     

4. Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

Докладва: Иван Колев

Първи зам. - кмет на Община град Добрич  

5. Предложение за предостаяне безвъзмездно право на ползване върху терен - публична общинска собственост ( в двора на ОУ "Хан Аспарух" в ЖК "Добротица") на Изпълнителна агенция по околната среда, за монтиране на автоматична измервателна станция за контрол качеството на атмосферния въздух в град Добрич.

Докладва: Иван Колев

Първи зам. - кмет на Община град Добрич   

6. Предложение за прекратяване на съсобственост на имот в местността "Гаази баба".

Докладва: Иван Колев

Първи зам. - кмет на Община град Добрич    

7. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. "Любен Каравелов"53а, град Добрич

Докладва: Иван Колев

Първи зам. - кмет на Община град Добрич

8. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по бул. "25 - ти септември"92, град Добрич.

Докладва: Иван Колев

Първи зам. - кмет на Община град Добрич.

9. Предложение за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост - магазини в Централен кооперативен пазар град Добрич.

Докладва: Иван Колев

Първи зам. - кмет на Община град Добрич

10. Предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост - помещения за лекарски и стоматологични кабинети в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, град Добрич.

Докладва: Иван Колев

Първи зам.- кмет на Община град Добрич    

11. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собтвеност - помещение за кафе в Административната сграда на Център за защита на природата и животните, град Добрич. 

Докладва: Иван Колев

Първи зам. - кмет на Община град Добрич      

12. Предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на павилиони и заслони за градския траснпорт.

Докладва: Иван Колев

Първи зам. - кмет на Община град Добрич   

13. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2012 г.

Докладва: арх. Пламен Ганчев

Зам. - кмет на Община град Добрич  

14. Предложение за промяна предназначението на ПИ 72624.352.26 - от земеделска земя - в "Терен за заравяне на странични животински продукти и продукти, получени от тях, на специфично рискови материали извъ обектите, регистрирани в РВМС и загробване на птици при наличие на птичи грип" и необходимостта от заплащане на местна такса, съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи(ЗОЗЗ).

Докладва: Арх. Пламен Ганчев

Зам. - кмет на Община град Добрич  

15. Докладна записка относно определяне на правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на "МБАЛ-Добрич"АД град Добрич на 05. 11. 2012 г.

Докладва: Инж. Надежда Петкова

Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед за авансово плащане по проект "Пъстрото лице на Добруджа", финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ номер BG161P0001/3.2-02/2011/004 по Оперативна програма "Регионално развитие"2007 - 2013 г.

Докладва: Инж. Надежда Петкова

Зам. - кмет на Община град Добрич

17. ДРУГИ

- Докладна запикса относно отпускане на персонална пенсия;

- Докладни записки относно опрощаване на дължими държавни вземания;

- Изслушване на граждани (ако има заявки)  

       

                                                                              

                                                                                                        

Файлове:

Последна промяна: 13:27:50, 19 Октомври 2023
Свали в pdf