Заседание № 11 на 18.09.2012 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно одобрение на Споразумение за партньорство между общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ «Управление на отпадъците - Регион Добрич», сключено на 16.09.2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за имоти №№72624.475.107, 72624.475.96, 72624.621.108 и 72624.474.85 по Кадастралната карта на град Добрич, във връзка с електрозахранване на сграда - складова база в имот № 72624.474.98 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за имоти № №72624.634.18, 72624.378.34, 72624.378.26 и 72624.378.17 по Кадастралната карта на град Добрич, във връзка с изграждане на БКТП 20/04 kV/1x1000 kV в имот № 72624.378.16 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

5. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. "България"-2.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

6. Предложение за прекратяване на съсобственост на имот в местността "Гаази баба".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

7. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - помещения за офиси в сграда по бул. "25-ти септември" № 10, град Добрич, предоставени за стопанисване от ОП "Спортни имоти".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

8. Предложение за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се във фоайето на І-ви етаж на Корпус ІІІ по ул. Независимост № 7 (южен вход), град Добрич - за монтаж на автомат за топли напитки.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

9. Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи павилиони - части от спирки на градски транспорт, находящи се по бул. "Трети март", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

10. Предложение за допускане изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - ІІ - за „Културен дом" в кв. № 720 и УПИ - І - за „Площад и озеленяване" в кв. № 722 и на ЖК „Изгрев", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

11. Предложение за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-III, IV и V в кв. № 160 във връзка с промяна на част от улична регулация за изграждане на кръгово кръстовище на ул. Цар Петър и ул. Васил Левски, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно приемане и одобрение на зони за въздействие, част от „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич" по Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич" - ВG161PO001/1.4-07/2010/020.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

13. Предложение за промяна адреса на управление и предмета на дейност, както и изменение на Учредителния акт на „Тролейбусен транспорт" ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно даване съгласие на „Тролейбусен транспорт" ЕООД да приеме решение по отношение на „Автобусен транспорт" ЕООД за закупуване на лизинг на три броя нови автобуси.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно определяне на участника, спечелил търга за покупко - продажба на общински нежилищен обект: самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 72624.615.7636.2 и 72624.615.7636.3 в ЖК „Дружба 3", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Мая Димитрова
Общински съветник
Председател на тръжната комисия

16. Докладна записка относно формиране на паралелки с по-малък брой ученици от минималния за учебната 2012/2013 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Предложение за именуване на околовръстни пътища, зони и прилежащи към зоните улици.

ДОКЛАДВА: Румен Русев
Секретар на Община град Добрич

18. Докладна записка относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Добрич" за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет
Председател на Комисията
по предложенията за
почетен гражданин на град Добрич

19. ДРУГИ:

19.1. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Иван Павлов Чернев.

19.2. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Димитрина Черникова Моллова.

 

Файлове:

Последна промяна: 13:26:25, 19 Октомври 2023
Свали в pdf