Заседание № 10 на 31.07.2012 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2012 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община град Добрич за първото шестмесечие на 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на План - сметка за Дейност „Чистота" за 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2012 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

7. Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на имот, публична общинска собственост: Работилница „Тъкачница", находяща са в АЕМО „Стария Добрич", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно определяне на концесионер на част от имот, публична общинска собственост: Част от Градски парк „Свети Георги", за изграждане на обществена тоалетна.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно обявяване на 25-ти септември 2012 година за празничен и неприсъствен ден за работещите на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

11. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

12. Предложение за продажба на общински жилищен имот, апартамент по ул. Захари Стоянов 6, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

13. Предложение за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост - част от административна сграда на Община град Добрич, представляващ обект за обществено хранене - стол.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

14. Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, на Централен кооперативен пазар, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

15. Предложение за допускане изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ І - за „Жилищно строителство" и УПИ ІІ - 1849 - за „Полуподземни гаражи" в кв. 1191 на ЖК „Север 1", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Предложение за промяна предназначението на общински жилищен имот - апартамент по бул. „25-ти септември", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Предложение за изменение на Решение № 4-28/31.01.2012 година на Общински съвет град Добрич, във връзка с даване на съгласие за закупуване на "Спирален компютърен томограф" от „Диагностично - консултативен център - І - Добрич" ООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Предложение за изменение на Решение № 7-4/24.04.2012 година на Общински съвет град Добрич, за предоставяне за управление и ползване на спортни обекти, с цел кандидатстване по Наредба № Н - 1 от 08.02.2007 година за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно подготовка на проектно предложение, с което да се кандидатства за финансиране по схема В0161РО001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период" по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ", Операция 5.3: "Изграждане на капацитет на бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

20. Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич" ЕООД град Добрич за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

ДОКЛАДВА: д-р Бисерка Пачолова Зам.-председател на
ПК „Здравеопазванеи социални дейности"
Председател на конкурсната комисия

21. ДРУГИ:

 

Файлове:

Последна промяна: 12:26:07, 19 Октомври 2023
Свали в pdf