Заседание № 9 на 26.06.2012 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на решения във връзка с кандидатстване по проект № DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за увеличаване капитала на „Тролейбусен транспорт" ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно определяне за концесионер върху част от обект публична общинска собственост: Част от поземлен имот с площ 2000 кв.м., целият с площ 7 216,00 кв.м. с идентификатор 72624.615.9056 по КК и КР на град Добрич, класираният на първо място участник: „СТЕЛА - РИД" ООД.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти - апартаменти.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ № 72624.454.63, във връзка с електрозахранване на „Помпа" в ПИ № 72624.454.31 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ № 280.675 и 72624.280.701, в местността „Лозята Минково" в землището на град Добрич, във връзка с изграждане на "Мачтов трафопост - МТП - 400 kVa 20/04 kV за електрозахранване на „Масивна сезонна постройка" в ПИ № 72624.280.51.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ №№ 72624.900.399, 72624.420.2, 72624.420.32 и 72624.900.434, във връзка с обект: „Кабелни линии НН от нов БКТП 1х 1000 400 kVА" в ПИ № 72624.420.4 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ № 72624.372.20, във връзка с обект „Мачтов трафопост- МТП 100 kVA 20/0,4 kV" за електрозахранване на „Животновъден комплекс - временен приют за безстопанствени кучета" в ПИ № 72624.632.16.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за закриване на специализираната институция Дом за деца, лишени от родителска грижа „Дъга", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

11. Предложение за продажба на общински жилищни имоти, апартаменти.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

12. Предложение за продажба на имот (земеделска земя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).


ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. България, 2.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

14. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - помещения за лекарски и стоматологични кабинети в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

15. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на част от общински нежилищен имот - помещение на първи етаж в сградата на ул. Васил Левски № 7 на Сдружение „Н.П.О. Клуб ЧЕЧИ - НЕСОХУМС"- град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

16. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Предложение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулиране и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ-IX-7577 за „ОДО", УПИ -IV-7581 за „ПСД" и УПИ-V-7577 за „ПСД"в кв. № 261 на ПЗ „Запад", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Предложение за приемане на нова Наредба за търговската дейност на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Диагностично - консултативен център - І - Добрич" ООД, град Добрич за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

ДОКЛАДВА: д-р Бисерка Пачолова Зам.-председател на
ПК „Здравеопазване
и социални дейности"
Председател на конкурсната комисия

20. Предложение за изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ДОКЛАДВА: Божанка Вуцова
Председател на
ПК „Бюджет, финанси
и данъчна политика"

21. ДРУГИ:

21.1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Красимира Алексиева Михайлова.

 

Файлове:

Последна промяна: 12:23:57, 19 Октомври 2023
Свали в pdf