Заседание № 8 на 29.05.2012 г.

A A A

ДНЕВЕН   РЕД

1. Приемане на Програма за оптимизация на училищната мрежа в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствени животни на територията на Община град Добрич и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в Общински приют за безстопанствени животни.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за отмяна на Наредба за условията и реда за набиране, формиране и разпределение на средствата за допълнително материално стимулиране на служителите от Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за прекратяване на договор № 72 от 07.12.2006 година за предоставяне на концесия на обект, публична общинска собственост: „Ретро фото", находящо се в АЕМО „Стария Добрич", град Добрич и предложение за отдаване под наем.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-XI - за „Озеленяване", УПИ-XII за „Паркиране и подземен паркинг" и УПИ-III - за „Обществено обслужване" в кв. № 47 на ЦГЧ, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за разкриване на Звено за услуги в домашна среда.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за продажба на общински жилищни имоти - апартаменти.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

8. Предложение за продажба на общински имот - УПИ ХХХVІІ, кв. 18 по плана на вилна зона „Белите скали", по реда на Закона за общинската собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

9. Предложение за увеличаване капитала на „Жилфонд - инвест" ЕООД град Добрич, за сметка на резервите.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

10. Предложение за намаляване на началната тръжна цена и обявяване на нов търг с явно наддаване, за продажба на общински нежилищен обект, с идентификатор: 72624.615.7636.2 по Кадастралната карта на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

11. Предложение за допускане изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за имоти с №№ 72624.497.56, 72624.509.115, 72624.621.106 и 72624.621.107, във връзка с трасе на водопровод и канализация, обслужващи „Птицекланица с транжорна, складова и административна част" в имоти №№ 72624.497.75 и 72624.497.74.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

12. ДРУГИ:

12.1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет заотпускане на персонална пенсия на Красимира Алексиева Михайлова.

12.2. Приемане на становище за опрощаване на публични вземания към местен бюджет от Емилия Стефанова Александрова.

12.3. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Иван Николов Стоянов.

12.4. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Петър Станчев Караиванов.

 

Файлове:

Последна промяна: 12:22:39, 19 Октомври 2023
Свали в pdf