Заседание № 7 на 24.04.2012 г.

A A A

 

ДНЕВЕН   РЕД

1. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство на обект от обществен интерес: Част от Градски парк „Свети Георги", за изграждане на обществена тоалетна.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова 
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане конкурс за управител на „Тролейбусен транспорт" ЕООД, град Добрич.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Докладна записка относно даване съгласие за участие на Община град Добрич в Сдружение с нестопанска цел Индустриален клъстер „Електромобили" и подписване на Рамково споразумение за сътрудничество.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно предоставяне за управление и ползване на спортни обекти, с цел кандидатстване по Наредба № Н - 1 от 08.02.2007 година за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Доклади за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2011 година на Народно читалище „Йордан Йовков - 1870", Народно читалище „Пробуда - 1939" кв. Рилци и Читалище „Романо Дром - 2002" в Община град Добрич.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).
ДОКЛАДВА: Иван Колев       
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

7. Предложение за учредяване право на строеж на „Е.ОН България Мрежи" АД за изграждане на БКТП върху общински терен.
ДОКЛАДВА: Иван Колев       
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

8. Предложение за продажба на поземлени имоти (земеделски земи), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).
ДОКЛАДВА: Иван Колев       
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

9. Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за поставяне на Рекламно - информационни елементи.
ДОКЛАДВА: Иван Колев       
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно определяне на участника, спечелил търга за покупко-продажба на общински нежилищен имот: зала „Работник", град Добрич.
ДОКЛАДВА: Керан Керанов 
Общински съветник
Председател на тръжната комисия

11. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - І в кв. № 6 на ЖК „Строител", град Добрич.
ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

12. Предложение за допускане изработване на ПУП-ПП за ПИ №№72624.475.107, 72624.475.96, 72624.621.108 и 72624.474.85 във връзка със захранване на сграда - складова база в ПИ № 72624.474.98 в землището на град Добрич.
ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно финансово - икономическите резултати за 2011 година на търговските дружества със 100 % участие на Община град Добрич.
ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно финансово - икономическите резултати за 2011 година на търговските дружества с дялово участие на Община град Добрич.
ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Добрич" АД, град Добрич на 07.05.2012 година.
ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно издаване на заповед за авансово плащане по проект „Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация", финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.1-03/2010/020 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г."
ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно създаване на марка (географско означение) „Произведено в Община град Добрич".
ДОКЛАДВА: Атанас Атанасов
Общински съветник

18. Докладна записка относно възможностите на Гробищен парк за предоставяне на места.
ДОКЛАДВА: Румен Русев
Секретар на Община град Добрич

19. ДРУГИ.

  • Докладна записка относно отпускане на персонална пенсия
  • Изслушване на граждани (ако има заявки)

 

Файлове:

Последна промяна: 12:21:15, 19 Октомври 2023
Свали в pdf