Заседание № 6 на 27.03.2012 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Годишен доклад за осъществената концесионна дейност през 2011 година в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за прекратяване на договор за предоставяне на концесия № 65 от 09.01.2006 година с концесионер „Плавениди" ЕООД.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за прекратяване на договор № 76 от 09.02.2007 година за предоставяне на концесия за обект, публична общинска собственост: спирка, находяща се по бул. Трети март (до Летен театър), град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти - апартаменти.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Предложение до Министъра на образованието, младежта и науката за закриване на ОУ „Бачо Киро" и ОУ „Отец Паисий" в град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за имоти с №№ 72624.619.411 и 72624.281.43 за електрозахранване на „Комплекс за автоуслуги с офис сграда, автомивка и мотел със ЗОХ" в имот № 72624.281.32 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управители на „Диагностично-консултативен център - ІІ - Добрич" ЕООД град Добрич, „Диагностично-консултативен център - І - Добрич" ООД град Добрич и „Център за психично здраве д-р Петър Станчев" ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната сред през 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич през 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

11. Предложение за отмяна на Решение № 4-26 от 31.01.2012 година на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

12. Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост - на Централен кооперативен пазар, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

13. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - помещения за лекарски и стоматологични кабинети в сградата на бивша Стоматологична поликлиника град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

14. Предложение за допускане изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за имоти с №№ 72624.634.18, 72624.378.34, 72624.378.26 и 72624.378.17, във връзка с изграждане на БКТП 20/0,4 kV/1x1000 kVA в имот № 72624.378.16.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници в град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура" АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. ДРУГИ:

Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Величка Илиева Иванова

Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Върбина Стефанова Господинова

 

Файлове:

Последна промяна: 12:20:05, 19 Октомври 2023
Свали в pdf