Заседание № 5 на 17.02.2012 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на Програмата за капиталовите разходи за 2011 година и приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2012 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

2. Докладна записка относно приемане на отчета на бюджет 2011 година и бюджета за 2012 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Докладна записка относно съгласуване на Стратегически план за периода 2012 - 2014 година и Годишен план за 2012 година за дейността на Звено „Вътрешен одит" при Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за „Електропровод в ПИ 906.571 и 906.321 - местност „Гаази баба", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Реконструкция на мрежа НН с усукан проводник от МТП „ВИЛИ" град Добрич" с обхват имоти 420.5; 900.29; 900.39; 900.398; 900.399; 900.401; 900.407; 900.408; 900.410; 900.429; 900.434; 901.470; 901.500; 902.400; 902.414; 902.418; 902.419; 902.422.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно съфинансиране на проект „IMAGINE Low Energy Cities (Ниско енергийни градове)" по Оперативната програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

8. Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Сан Стефано, 32-А.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

9. Приемане на Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участие на местното население - 2012 - 2015 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно пряко възлагане на обществен превоз на пътници по градска автобусна линия № 233.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно одобрение на Договор за партньорство по Проект „Пъстрото лице на Добруджа".

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

12. Приемане отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по наркотични вещества град Добрич за 2011 година и План за действие за изпълнение на Стратегията за превенция на наркомании в Община град Добрич за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на Общински съвет
по наркотични вещества град Добрич

13. Докладна записка относно излъчване заседанията на Общински съвет град Добрич чрез електронните медии.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

 

Файлове:

Последна промяна: 12:11:02, 19 Октомври 2023
Свали в pdf