Заседание № 4 на 31.01.2012 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

 

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии от конституирането на Общинския съвет до края на 2011 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за четвъртата година от мандат 2007 - 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Годишен доклад - отчет за изпълнение на Програмата за реализация на Общински план за Развитие - 2011 година и приемане Общински План за Развитие - Актуализация 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Приемане Програма за управление на Община град Добрич за мандат 2011 - 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2011 - 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно развитието на туризма в Община град Добрич - постигнати резултати и перспективи за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Приемане на Отчет за 2011 година за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и решение за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Общината за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

11. Приемане годишен доклад за дейността на Звено "Вътрешен одит" при Община град Добрич за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно даване съгласие за възмездно придобиване на ид.части от право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

13. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство на обект от обществен интерес: част от поземлен имот с площ 2000 кв.м., целият с площ 7 216,00 кв.м. с идентификатор 72624.615.9056 по КК и КР на град Добрич, за изграждане от концесионера с негови средства на детска площадка и футболно игрище с изкуствена настилка върху площ от 2 000 кв. м.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно изпълнение на съдебно решение за възстановяване правото на собственост по реда на ЗСПЗЗ.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно даване съгласие за безвъзмездно придобиване на недвижим имот, частна държавна собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

16. Предложение за приемане на нови Правила за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения, общинска собственост, да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

17. Отчет на приватизационната програма и приходо-разходната сметка за 2011 година на Община град Добрич и закриване на общинската извънбюджетна сметка „Специална сметка за приходи от приватизация" и фондовете по чл. 10 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

18. Докладна записка относно приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на общински нежилищен обект: зала „Работник", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

19. Предложение за намаляване на началната тръжна цена и обявяване на нов търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен обект с идентификатор: 72624.615.7636.2 по Кадастралната карта на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

20. Предложение за намаляване на началната тръжна цена и обявяване на нов търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот - парокотелно блок „Пирин".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

21. Предложение за продажба на необработваеми земеделски земи.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

22. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, предоставени за стопанисване на ОП „Спортни имоти".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

23. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, в СОУ „Димитър Талев", ОУ „Христо Смирненски", ОУ „Христо Ботев", СОУ „Петко Р. Славейков" и ЕГ „Гео Милев" град Добрич - места за монтаж на автомати за пакетирани хранителни изделия.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

24. Предложение за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - стая № 7 в сградата на ул. Васил Левски, 7 - град Добрич, на Сдружение на жените с онкологични заболявания и техните сподвижници, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

25. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по бул. Русия, 78 (стар 53), град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

26. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост - на „Комис" ООД, за магазин № 9 в Градски хали на Централен кооперативен пазар.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

27. Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-ХІ - за „Озеленяване" и УПИ-ХІІ - за „Паркиране и подземен паркинг" и УПИ-ІІІ - за „Обществено обслужване" в кв. № 47 на ЦГЧ град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

28. Докладна записка относно даване съгласие на „Диагностично - консултативен център - І - Добрич" ООД град Добрич за закупуване на „Спирален компютърен томограф".

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

29. Докладна записка относно кандидатстване за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

30. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2011 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на МКБППМН

31. Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за 2011 година и План за работата му през 2012 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

32. Приемане отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето през 2011 година и Общинска програма за закрила на детето за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

33. Докладна записка относно внедрени Интегрирана система за управление на качеството и околната среда по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и Система за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO 27001:2005.

ДОКЛАДВА: Румен Русев
Секретар на Община град Добрич

34. Други:

34.1. Опрощаване на дължими държавни вземания от Галина Блажева Георгиева.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков 
Председател на Общински съвет

 

Файлове:

34_1DZ_opr_Galina_Blajeva.doc

17DZ_Privat_programa_godi6en_ot4et_priv_2011.doc

16DZ_Pravila_sportni_obekti.doc

15DZ_proekt_Vrachanci.doc

14DZ_sadebno_reshenie_vastanowqwane_na_zem._zemi_2.doc

13DZ_konc_detska_plo6tatka.doc

12DZ_depo.doc

10DZ_Gragd_inisiativi_Otchet_2011.doc

9DZ_Progr_turizam.doc

8DZ_dop_izm_Naredba_TD.doc

7DZ_Programa_2012_OS.doc

6DZ_Strategia_OS_2011-2015.doc

5DZ_progr_Kmet.doc

18DZ_priema_PA_PO_Rabotnik.doc

19DZ_namaliane_cena_priv_BSP.doc

20DZ_namal_cena_PRIV_parokot_pirin.doc

32DZ_Zakrila_na_deteto.doc

31DZ_EIV_2012.doc

30DZ_MKBPPMN.doc

29DZ_Proekt_finansirane.doc

28DZ_DKC_1.doc

27DZ_PUP_PRZ_kotelno_Moskva.doc

26DZ_78_Magazim9_Hali.doc

25DZ_Prekr_sasob__bul_Rusia_78_star_53.doc

24DZ_Onkobolni.doc

23DZ_naem_uchilista_APARAT_ZA__ZAKUSKI_.doc

22DZ_Sportni_imoti.doc

21DZ_Prodagba_neobrabotwaemi_zemedelski_zemi.doc

4DZ_OPR.doc

3DZ_Otchet_KMET_mandat_4ta_2011.doc

Pril_18DZ_Rabotnik.pdf

Pril_17DZ_privat__programa.xls

Pril_16DZ_Pravila_sportni_obekti_2012_2.doc

Pril_21DZ_Prodagba_zemi.pdf

Pril_13DZ_koncecia_igriste.pdf

Pril_9DZ_Programa_turism_2012.doc

Pril_9DZ_Otchet_progr_turizam_2011.doc

Pril_7DZ_Programa_OS_2012.doc

Pril_6DZ_Strategiia_OS_2011_2015.doc

Pril_5DZ_programa_Kmet.doc

Pril_4DZ_OPR_Otchet_2011.doc

Pril_4DZ_aktual_OPR_2012.doc

Pril_19DZ_Drugba_3.pdf

Pril_20DZ_Pirin.pdf

Pril_32DZ_Programa_zakrila_deteto_2012.doc

2DZ_Otchet_Kmet_2011.doc

1DZ_Otchet_ObS_2011.doc

Pril_25DZ_sasob_Rusia.pdf

Pril_26DZ_naem_Komis.pdf

Pril_24DZ_Vasil_Levski_7.pdf

Pril_27DZ_PUP_PRZ.pdf

Pril_23DZ_naem_uchilista.pdf

Pril_32DZ_Otchet_Obstinska_programa_zakrilana_deteto_2011.doc

Pril_31DZ_Plan_EIV_2012.doc

Pril_31DZ_Otchet_EIV_2011.doc

Pril_30DZ_MKBPPMN_otchet_2011.doc

Pril_22DZ_Sportni_imoti.pdf

Pril_14DZ_sadebno_reshenie.pdf

Последна промяна: 12:03:26, 19 Октомври 2023
Свали в pdf