Заседание № 3 на 20.12.2011 г.

A A A

 

ДНЕВЕН   РЕД

1. Обсъждане и приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ДОКЛАДВА: Красимир Иванов
Общински съветник
Председател на Временната комисия за подготовка проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

2. Предложение за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно приемане на План - сметка за Дейност „Чистота" за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно определяне на такса за битови отпадъци за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на обект, публична общинска собственост: „Спирка № 2 Цар Петър" по ул. „Цар Петър", находяща се срещу ОУ „Христо Ботев", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект от обществен интерес, публична общинска собственост: Работилница „Тъкачница", находящ се в АЕМО „Стария Добрич", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно определяне на концесионер на обект, публична общинска собственост: „Бивша целодневна детска градина № 22", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно сключване на договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно подобряване на енергийната ефективност и експлоатационната годност на сградата на „Център за психично здраве д-р Петър Станчев" ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ЖК „Дружба 1, 2 и 4" - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно одобряване на на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за имоти с №№ 72624.420.4 и 72624.900.399 в местността „Алмалии" в землището на град Добрич във връзка с обект „Кабелни линии НН от нов БКТП 1x1000 кУА в ПИ №72624.420.4 до съществуващи въздушни мрежи".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно одобряване на:

  • „ПУП-ПП за имоти No 72624.905.604 и 72624.905.600 във връзка с изграждане на кабелна линия НН и реконструкция мрежа НН в местността „Гаази баба" град Добрич, Въздушна линия НН- клон-I"
  • "ПУП-ПП за имоти No 72624.905.604 и 72624.904.448 във връзка с изграждане на кабелна линия НН и реконструкция мрежа НН в местността „Гаази баба" град Добрич, Въздушна линия НН- клон-II."
  • "ПУП-ПП за имоти No 72624.905.604 и 72624.905.600 във връзка с изграждане на кабелна линия НН и реконструкция мрежа НН в местността „Гаази баба" град Добрич, Въздушна линия НН- клон-III"

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

15. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно определяне на представители в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

17. Определяне състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

18. Избор на нов представител на Общински съвет за член на Областния съвет за развитие на Област Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

19. Предложение за промяна представителите на Общината в търговските дружества, в които има дялово участие.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

20. Докладна записка относно определяне представители на Община град Добрич в Общото събрание на Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО).

ДОКЛАДВА:Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

21. Докладна записка относно промяна представителите на Общински съвет град Добрич в Комисията за разглеждане, одобряване и мониториране на Проектите, кандидатстващи по финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно определяне представител на Общината в Общото събрание на Сдружение „Бизнес център Добрич" град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

23. Докладна записка относно избор на представители на Общински съвет град Добрич като членове в Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

24. Докладна записка относно определяне представител на Община град Добрич в Общото събрание на Сдружение „Агенция за регионално икономическо развитие" (АРИРИ) град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

25. Докладна записка относно създаване на Комисия по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, квартали и други обекти с общинско значение.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

26. Докладна записка относно промяна в състава на Общинска комисия за обществен ред и сигурност (ОбКОРС).

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

27. Докладна записка относно определяне състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

28. Докладна записка относно определяне на реалните обекти за обезщетение от проведения конкурс за учредяване право на строеж в УПИ Х-1860, кв. 1124 по плана на ЖК „Север 1".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

29. Предложение за отдаване под наем на част от имот , публична общинска собственост - подземна градска тоалетна „Фонтана", находящ се под площад „Демокрация", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

30. Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, предоставени за стопанисване на ОП „ Обреден дом" - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

31. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

32. Предложение за допускане изработване на ПУП-ПП за ПИ № 72624.372.20 във връзка с обект „Мачтов трафопост 100 кVА 20/0,4 кV в ПИ № 72624.372.20 за електрозахранване на „Животновъден комплекс - временен приют за бездомни кучета" в ПИ № 72624.632.16.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

33. Предложение за допускане изработване на ПУП-ПП за ПИ № 72624.454.63 във връзка с електрозахранване на „Помпа" в ПИ № 72624.454.31 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

34. Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-VII-374 и УПИ-VIII-375 в кв. 24 на ЖК „Балик-Йовково- Север", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

35. Предложение за допускане изработване на ПУП-ПП за имоти №72624.900.399; №72624.420.2; №72624.420.32; и №72624.900.434 във връзка с обект „Кабелни линии НН от нов БКТП 1х1000 kVa в ПИ№72624.420.4 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

36. Предложение за допускане изработване на ПУП-ПП за ПИ № 72624.280.675 и № 72624.280.701 във връзка с изграждане на кабелна линия НН за захранване на „Масивна сезонна постройка" в ПИ № 72624.280.51 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

37. Предложение за допускане изработване на ПУП-ПП за ПИ № 72624.619.411 и №72624.281.32 за електрозахранване на обект „Комплекс за автоуслуги с офис сграда, автомивка и мотел със ЗОХ" в ПИ №72624.281.32 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич                                                                                                

38. Докладна записка относно определяне на представители на Общински съвет град Добрич в Комисията, разглеждаща постъпили предложения за финансиране по „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти, общинска собственост, с участие на местното население".

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

39. Докладна записка относно определяне на представител общински съветник - в състава на Обществения съвет по социална политика.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

40. Докладна записка относно определяне представители общински съветници - в Общински съвет по наркотични вещества.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

41. Докладна записка относно определяне представители общински съветници - в състава на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

42. Докладна записка относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

43. Докладна записка относно определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет.

ДОКЛАДВА: Божанка Вуцова
Председател на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика"

44. Докладна записка относно определяне състава на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет  

45. Приемане календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и график на заседанията на Постоянните комисии през 2012 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

46. ДРУГИ.

  • Докладни записки относно отпускане на персонални пенсии
  • Докладни записки относно опрощаване на дължими държавни вземания
  • Изслушване на граждани (ако има заявки)

 

АНГЕЛ ТАБАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Файлове:

45DZ_Grafik_ObS_2012.doc

27DZ_Nabludatelna_komisia.doc

26DZ_Komisia_obKORS.doc

25DZ_Komisia_imenuvane.doc

24DZ_ARIRI.doc

23DZ_predst_savet_turizam.doc

22DZ_Biznes_zenter.doc

21DZ_predst_Gragd_inisiativi.doc

20DZ_ABCHO.doc

19DZ_predst_TD.doc

18DZ_Obl_savet_razvitie.doc

17DZ_Mestna_komisia.doc

16DZ_NSORB.doc

15DZ_Programa_chitalista_2012.doc

14DZ_PUP_PP__905_604_05_600_odobrqvane_.doc

13DZ_PUP_PP__odobrqvane_72624_420_4_BKTP_Almalii.doc

28DZ_konkurs.doc

29DZ_Fontana.doc

44DZ_Komisia_Pocheten_grajdanin.doc

43DZ_zaplata_predsedatel.doc

42DZ_zaplata_kmet.doc

41DZ_Etn_demogr_vaprosi.doc

40DZ_ObSNV.doc

39DZ_OSSP.doc

38DZ_chlenove_komisiq_blagoustroistvo.doc

37DZ_PUP_Avtouslugi.doc

36DZ_PUP_PP_280_675__280_701.doc

35DZ_PUP_PP_420.doc

34DZ_PUP_Balik_sewer_kv_24.doc

33DZ_PUP_PP_454_63.doc

32DZ_PUP_Jivotnovuden_kompleks.doc

31DZ_Aktual_Progr_kapit_razchodi.doc

30DZ_Obreden_dom.doc

12DZ_PUP_Drugba.doc

11DZ_Psichodispanser.doc

10DZ_Ekopak_2011.doc

Pril_37DZ_PUP_avtouslugi.pdf

Pril_15DZ_Cnitalista_3.doc

Pril_15DZ_Cnitalista_1.doc

Pril_15DZ_Citalista_Programa_2012.doc

Pril_15DZ_Chitalista_2.doc

Pril_14DZ_PUP_Gaasi_baba.pdf

Pril_28DZ_konkurs.pdf

Pril_10DZ_Ekopak_Dogovor.doc

Pril_8DZ_Staria_Dobrich.pdf

Pril_6DZ_struktura.doc

Dneven_red_3_20_12_2011.doc

46.5_DZ_oprostavane_Valeria.doc

46.4_DZ_oprostavane_Stanka.doc

46.3_DZ_oprostavane_Diana.doc

46.1_DZ_pensia_Milena.doc

Pril_29DZ_Fontana.pdf

Pril_30DZ_Obreden_dom.pdf

9DZ_opred_konc_CDG22.doc

8DZ_otkriv_konc_takachnica_Staria_Dobrich.doc

7DZ_prekrat_konc_spirka2.doc

6DZ_struktura_2012.doc

5DZ_taksa_smet_2012.doc

4DZ_Plan_smetka_2012.doc

3DZ_naredba_BDJ.doc

2DZ_Naredba_OS.doc

Pril_36DZ_PUP_280_675.pdf

Pril_35DZ_PUP_420.pdf

Pril_34DZ_PUP_Balik_sever_24.pdf

Pril_33DZ_PUP_454_63_el_pompa.pdf

Pril_32DZ_PUP_Givotnov_kompleks.pdf

Pril_31DZ_Programa_kapit_razchodi.doc

Pril_31DZ_Programa_kapit_2011.doc

Pril_13DZ_PUP_odobr_Almalii.pdf

Последна промяна: 12:02:04, 19 Октомври 2023
Свали в pdf