Заседание № 34 на 29.07.2014 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2014 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2014 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам. - кмет на Община град Добрич

5. Предложение за освобождаване от такси за  технически и други административни услуги на собственици на сгради, пострадали от наводнението на 19.06.2014 г. и 20.06.2014 г. и с издадени заповеди по чл. 195 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за промяна предназначението на общински жилища, определении като жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, картотекирани по реда на НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, в жилища от общинския резервен фонд на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно приемане на Общинска енергийна програма за 2014-2020 г. и одобряване на актуализация на Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2011-2015 г. и Общинска програма за опазване на околната среда (2009-2014 г.).

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция и Дневен център за деца с увреждания.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за увеличаване капацитета на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно избор на място за “Изграждане на бронзова скулптура на Борис Георгиев Николов – МОКАТА.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.622 в  местност “Гаази баба”, землище на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

12. Приемане Правилник за присъждане на Годишни награди "Добрич" в областта на културата и науката.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно обявяване на 25-ти септември 2014 година за празничен и неприсъствен  на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

14. Предложение за продажба на поземлен имот ПИ 72624.613.1009 по КККР на град Добрич, собственост на “Столове” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Предложение за допускане на изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ – І – 2823.2924 в кв. 544 на ЖК „Русия 1”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Предложение за разрешаване изменение на   Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ – V за „ПСД” в кв. 328 на „Бизнес зона” на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Информация за състоянието на "Тролейбусен транспорт" ЕООД и "Автобусен транспорт" ЕООД. Приемане на правни и фактически действия, относно "Тролейбусен транспорт" ЕООД и "Автобусен транспорт" ЕООД.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно утвърждаване на промени в общинската транспортна схема.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно промяна на механизма за разпределение на субсидиите за вътрешноградските пътнически превози.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам. - кмет на Община град Добрич

Файлове:

Последна промяна: 11:49:05, 20 Октомври 2023
Свали в pdf