Заседание № 41 на 27.11.2018 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Актуализация на бюджета за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проекти, финансирани от Европейските фондове.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Въвеждане на система на делегирани бюджети в общинските детски градини на територията на Община град Добрич, считано от 01.01.2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Кандидатстване по проект „Красива България” (ПКБ) 2019 г. – Mярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, финансиране на проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда в стадион „Дружба“ в град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.603.327 (общински земеделски) ПИ 72624.603.324 (общински за „селскостопански, горски, ведомствен път“) и ПИ 72624.603.325 (общински за „селскостопански, горски, ведомствен път“) за обект: „Газоразпределителна мрежа, включваща разпределителен газопровод и газопроводно отклонение, захранващ ПИ 72624.603.284 (собственост на „Златна земя 2011“ ЕООД – урбанизирана територия за „ПСД“) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за УПИ IV за „Обществено и делово обслужване“ в кв. 815 на ЦГЧ град Добрич и проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на същия УПИ.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Изпълнение на Решение на ОбС № 21 – 13/27 юни 2017 г. за стабилизиране на финансовото състояние на „Диагностично консултативен център – II – Добрич” ЕИК 124140780 и издаване на общинска гаранция  с цел гарантиране на задълженията по Договор за банков кредит на дружеството за разплащане на установените публични вземания към НАП, включително просрочени.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.115 по КККР на град Добрич за разширяване на Гробищен парк - град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Удължаване срока на ликвидация на „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

10. Предложение за продажба на имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

11. Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

12. Учредяване право на строеж по реда на Закона за общинската собственост върху имот, частна общинска собственост УПИ V, кв. 13 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Балик-Йовково”- Север на град Добрич за изграждане на гаражи.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ  XV за „ПСД“ и УПИ XVII за „Озеленяване“  в кв. 2 на ПЗ „Север“.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“.

ВНОСИТЕЛ: Атанас Атанасов, Председател на УС на Общински фонд „Здраве“

17. Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на Област Добрич до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имоти, държавна собственост с идентификатори: 72624.623.504., 72624.623.504.1, 72624.623.504.2 и 72624.623.504.3, с адрес град Добрич ул. „България“ № 11 по Кадастралната карта на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници от ПП БСП в Общински съвет град Добрич

Допълнителна: Отдаване под наем на общинско място – публична общинска собственост, находящо се в ПИ 72624.623.9511 в улична регулация, по ул. „Независимост”, между хотел „Добруджа” и бл. 29, за поставяне на павилион.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

Допълнителна: Доклад от дейността на временната комисия и приемане на решение за създаване на временна комисия, която да измени и допълни правилник за дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Михаел Игнатов, Общински съветник

ДРУГИ:

18. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия на децата Йордан Иванов Иванов, Илия Иванов Иванов, Яница Иванова Иванова, Северин Иванов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

 

Файлове:

Последна промяна: 16:09:15, 20 Ноември 2018
Свали в pdf