Заседание № 40 на 30.10.2018 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич през трето тримесечие на 2018 г. и актуализирано разпределение на променените бюджети към  30.09.2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Финансово подпомагане на лицата, изградили надгробни знаци на своите близки, които са засегнати при вандалската проява на 6 септември 2018 година в мюсюлманската част в Гробищния парк на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.116 по КККР на град Добрич за разширяване на Гробищен парк - град Добрич (мюсюлманска част).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Актуализация на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Даване на съгласие на „Диагностично консултативен център - I Добрич“ ЕООД град Добрич, ЕИК: 124140855 за закупуване на дълготрайни материални активи.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 юли  2018 година до 30 септември 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.509.117 (урбанизирана територия за „Търговски обект, комплекс“) – частна собственост и 72624.509.115 (път от републиканската пътна мрежа) за обект: „Електрозахранване на Шоурум“ в ПИ 72624.509.126 (урбанизирана територия за „ОО“) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Одобряване проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.454.66 за обект: Водопровод за водоснабдяване на ПИ 72624.447.458 в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.324 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Армейска“ № 46.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

10. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.606.439 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Вежен“ № 5.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

11. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 72624.902.119 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази Баба“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

12. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – помещение в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се по ул. „Христо Ботев“ (до пазара).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – помещения №№ 8 и 9 в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 (бивше ОУ „Отец Паисий”) на ул. „Отец Паисий” № 16.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Отдаване под наем на общинско място – публична общинска собственост, находящо се в ПИ 72624.623.9511 в улична регулация, по ул. „Независимост”, между хотел „Добруджа” и бл. 29, за поставяне на павилион.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на Рекламно-информационни елементи - 15 броя.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Промяна в срока за предявяване на плащане в Запис на Заповед, обезпечаващ искане за авансово плащане по Проект „За равен шанс на децата“ № BG051PO00-2.004-0028-C01.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на Област Добрич до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имоти, държавна собственост с идентификатори 72624.627.4254, 72624.627.4254.1, 72624.627.4254.2 и 72624.627.4254.3 по кадастралната карта на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници, от ПП ГЕРБ в Общински съвет град Добрич

19. ДРУГИ:

19.1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия на детето Анна-Мария Мариянова Захариева.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

19.2. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия на детето Бурак Зьохал Жевайдинов.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

19.3. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на Кольо Иванов Колев.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

Файлове:

Последна промяна: 15:37:59, 19 Октомври 2018
Свали в pdf