Заседание № 37 на 18.09.2018 г.

A A A

 ПРОЕКТ!

 1.  Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” за полугодието на 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 

 1. Предложение за включване на проекти за концесии в плана за действие и приемане на план за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020 г. на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град Добрич за ПИ 72624.123.77 и проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на същия в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

                                         

 1. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.440.776 в местност „Пратера“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.568 в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2018-2019 година. 

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Определяне правомощията на представителя в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” АД, ЕИК: 124141302.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за побратимяване на Община град Добрич с град Тамбов, Руска Федерация.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Отпочване на процедура по преобразуване чрез вливане на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Автобусен транспорт“ ЕООД в „Градски транспорт” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на Рекламно-информационен елемент.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се: в ПИ 72624.617.97 на ул. „Кокиче” № 23 и ПИ 72624.615.65 в ж.к. „Русия 2” за поставяне на павилиони за търговска дейност.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост – Щанд № 2 и Щанд № 3, находящи се в Хали на Централен кооперативен пазар.    

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – Аптека в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ сгради с идентификатори 72624.622.3660.3, 72624.622.3660.4, 72624.622.3660.5 в поземлен имот с идентификатор 72624.622.3660 по ул. „Цар Самуил“ № 14, град Добрич.    

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 година.  

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Одобряване   предложението на Конкурсната  комисия за избор на управител на „Диагностично -консултативен център - II - Добрич” EООД, град Добрич - ЕИК: 124140780 за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич”  EООД, град Добрич - ЕИК: 000851111 за  определяне на кандидата, спечелил конкурса.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Формиране на паралелки в общински училища с по-малък брой ученици от минималния норматив.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Удостояване на творци с Национална литературна награда „Дора Габе” и съпътстващи отличия.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Промяна в състава на ПК „Законност, обществен ред и контрол“.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев Председател на ОбС град Добрич

 

 1. Резултати от работата на Комисията по предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич“/за присъждане на Почетен знак на общината.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев Председател на ОбС град Добрич

 1. ДРУГИ.

24.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

 

Файлове:

Последна промяна: 16:08:33, 7 Септември 2018
Свали в pdf