Заседание № 36 на 31.07.2018 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през второ тримесечие на 2018 година и актуализирано разпределение на променените бюджети  към  30.06.2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Актуализация на бюджета за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Актуализация на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Одобряване на годишния отчет на Кмета на Община град Добрич за осъществената концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Одобрение на проект на решение на Кмета на Община град Добрич за отказ да приеме предложение за изменение на концесионен договор и отказ за замяна на концесионер с правоприемник по договор № 30 от 26.05.2003 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост – „Кафене”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Одобрение на проект на решение на Кмета на Община град Добрич за приемане на предложение за прекратяване по взаимно съгласие на договор № 63 от 12.12.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост: спирка на градски транспорт по ул. „Христо Ботев“ – до пазара, град Добрич с концесионер ЕТ „ПРИМА-49-ПАВЛИ ЙОРДАНОВ“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 април 2018 година до 30 юни 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Одобряване на проект на частично изменение (ЧИ)  на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.87.82, образуван от ПИ 72624.87.6 в землището на град Добрич, за промяна предназначението от земеделски в за „Пп“ УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.509.117 и 72624.509.125  за обект: „Подземно кабелно трасе ниско напрежение (НН) 0.4 kV за ПИ 72624.509.126- урбанизирана територия за „ОО“ в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град Добрич за УПИ X – за „ОО и трафопост“ в кв. 26 на ЦГЧ град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Продажба на имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се във фоайето на I-ви етаж в сграда с идентификатор 72624.623.617 (Корпус III) на ул. „Независимост” № 7 (южен вход) в град Добрич за монтаж на автомат за топли напитки.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.626.4954.3 (Детска ясла № 4) на ул. „Любен Каравелов” № 55, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Отдаване под наем на земеделска земя в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост за поставяне на преместваеми павилиони.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Приобщаване на тераса към съществуващо жилище (апартамент) в УПИ І в кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост по ул. „Васил Левски” № 7, град Добрич на Сдружение Дружество за декоративни животни и птици „Златна Добруджа”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Кандидатстване по проект „Красива България” (ПКБ) 2018 г., Мярка М01 - 01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“, финансиране на проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда в стадион „Дружба“ в град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Увеличаване на капитала на „Тролейбусен транспорт“, ЕИК: 124086119, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Коригиране срока за предявяване на плащане в Запис на Заповед, обезпечаващ искане за авансово плащане по Проект „За равен шанс на децата“ № BG051PO00-2.004-0028-C01.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Предложение за избор на съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Добрич за мандат 2019-2023 година.

ВНОСИТЕЛ: Зорница Михайлова, Председател на Временната комисия провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд - Добрич

25. ДРУГИ:

25.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 08:31:59, 24 Юли 2018
Свали в pdf