На 25.01.2005 г. от 9.00 ч. в Заседателна зала, ще се проведе 25-то заседание на Общински съвет град Добрич

A A A
Вторник, 18 Януари 2005

 

                          ДНЕВЕН   РЕД

 

1.      Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2004 година.

 

ДОКЛАДВА: д-р Мирослав Попов –

Председател на Общински съвет

 

2.      Състоянието на престъпността на територията на Община град Добрич през 2004 година и необходими мерки за превенция.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова –

Кмет на Община град Добрич

 

3.      Предложение за откриване на процедура за разработване на Общински план за развитие за планов период 2007-2013 година.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова –

Кмет на Община град Добрич

 

4.      Предложение за сключване на извънсъдебно споразумение с “Компания за инженеринг и развитие” АД град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова –

Кмет на Община град Добрич

 

5.      Предложение за допълнение на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.

 

ДОКЛАДВА: Галина Митева –

Зам.-кмет на Община град Добрич

6.      Отчет за работата през 2004 година, плана за работа за 2005 година, приватизационна програма и приходно-разходна сметка за 2005 година.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев –

Първи зам.-кмет на Община град Добрич

 

7.      Предложение за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящи се в ОУ “Йордан Йовков”.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев –

Първи зам.-кмет на Община град Добрич

 

8.      Предложение за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящи се в УПИ III, кв. 44 на ЖК “Балик-Йовково-юг”.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев –

Първи зам.-кмет на Община град Добрич

 

9.      Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се по ул. “България” /пред бистро “Сезони”/.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев –

Първи зам.-кмет на Община град Добрич

 

10.  Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев –

Първи зам.-кмет на Община град Добрич

 

11.  Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев –

Първи зам.-кмет на Община град Добрич

 

12.  Предложение за приемане на условията за провеждане на конкурс за учредяване право на надстрояване на бинго зала по ул. “Кирил и Методий”.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев –

Първи зам.-кмет на Община град Добрич

 

13.  Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. “Теменуга”,18-а – частна общинска собственост.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев –

Първи зам.-кмет на Община град Добрич

 

14.  Предложение за  прекратяване на съсобственост на имот по ул. “Хайдут Пейо”, 8-а – частна общинска собственост.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев –

Първи зам.-кмет на Община град Добрич

 

15.  Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. “Отец Паисий”, 14-а – частна общинска собственост.

 

ДОКЛАДВА: арх. Емилия Добрева –

Председател на ПК “ Териториално развитие, жилищна политика и строителство”

 

16.  Определяне на спечелилия търга за покупко-продажба на имот: магазин за хранителни стоки /бивша с-ца “Тракия” – северна част/ по бул. 24 септември № 64.

 

ДОКЛАДВА: Олга Задгорска –

Общински съветник,

Председател на тръжна комисия

 

17.  Предложение за изменение и допълнение на учредителни актове на дружества със 100 % общинско участие.

 

ДОКЛАДВА: Галина Митева –

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

18.  Предложение за преобразуване на “ДКЦ-I-Добрич” гр. Добрич от ЕООД в ООД.

 

ДОКЛАДВА: Галина Митева –

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

19.  Предложение за определяне състав на комисията за провеждане конкурс за управител на ЕООД “Тролейбусен транспорт” град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Галина Митева –

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

20.  Разходваните средства по Общински облигационен заем.

 

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев -

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

21.  Предложение за приемане на Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участието на местното население.

 

 

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев -

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

22.  Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-VIII-555, 556, УПИ-XII-562, УПИ-XIII-562 и УПИ-XIV-563 в кв. 640 на ЖК “Русия-3, 4” град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев -

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

23.  Предложение за прехвърляне собствеността на трафопостове – общинска собственост на “Електроразпределение – Варна” ЕАД – град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев -

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

24.  Предложение за приемане на Годишен отчет за дейността на Общински обществен съвет по етнически и демографски въпроси за 2004 година.

 

ДОКЛАДВА: Ваня Балчева –

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

25.            Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2004 година.

 

ДОКЛАДВА: Ваня Балчева –

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

26.  Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето.

 

ДОКЛАДВА: Ваня Балчева –

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

27. Предложение за смяна на ликвидатора на “Югоагент-Добрич” ООД.

 

ДОКЛАДВА: инж. Неджати Якубов –

Общински съветник

 

28.  Други.

Ø      Молби за опрощаване на държавни вземания

Ø      Изслушване граждани /ако има заявки/

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                        (д-р М.Попов) 

    
Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf