Заседание № 35 на 26.06.2018 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г., Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г., Информация за показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси на „Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” ЕООД за 2017 г., Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 година на Община град Добрич и за динамиката и текущото състояние на дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Годишен доклад за наблюдение и изпълнение през 2017 г. на Общински План за Развитие – 2014 - 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Промяна  предназначението на част от резервен фонд общински жилища и част от фонда за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, и определянето им като ведомствен фонд по реда на НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, приета с Решение № 24-4 от 19.09.2017 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и дом. с Решение № 32-1 от 27.03.2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град Добрич за УПИ X – за „ОО и трафопост“ в кв. 26 на ЦГЧ град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Oбявяване на имот ПИ 72624.620.6 по КККР на град Добрич, находящ се на бул. „Добруджа“ №1, за частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на предложение от концесионера „Етап-адресс” АД, за прекратяване по взаимно съгласие на договор № 57 от 09.05.2005 г., за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост: спирка на градски транспорт „Тракийски”, по бул. „Добруджа“ до бивша сграда на СМК, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.440.777 в местност „Пратера“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Разрешаване изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град Добрич на ПИ 72624.497.76 за промяна предназначението от земеделски в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ („ПП“) и  проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на същия за промяна предназначението му за „ПСД“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Обявяване на 25 септември 2018 г. (вторник) за празничен и неприсъствен ден на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с  идентификатор 72624.623.4430 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Независимост” № 32.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

11. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с  идентификатор 72624.622.3720 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Панайот Волов” № 7.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

12. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Удължаване на шивашко ателие в УПИ VI, кв.18  по ПУП- ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване  върху част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 72624.620.18 по КККР на град Добрич на Народно читалище „Добрич- 2017”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Обявяване на имот с идентификатор по КККР на град Добрич 72624.620.18 за публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – помещение в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – кабинети с № 226, 229, 231, 232, 236, 306, 307 и обект за обществено хранене (бюфет) на първи етаж,  в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” № 5 (бивша стоматологична поликлиника).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост – Щанд №1, Щанд №5 и Магазин № 9, находящ се в Хали на Централен кооперативен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Отдаване под наем на павилиони, находящи се в ПИ 72624.623.9511 по ул. „Независимост”, в улична регулация, пред северната страна на УПИ IV в кв. 46 на ЦГЧ и в жк „Дружба 2” пред УПИ XVI-11, кв. 7 на жк. „Дружба 1, 2 и 4”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – представляващо общинско място, за поставяне на павилион за търговска дейност, на спортно тренировъчно игрище с изкуствено покритие, намиращо се по бул. „25-ти септември” № 1.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Продажба на имот, общинска собственост, по реда на  Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2017 г.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ за „Озеленяване“ в кв. 529 на ЖК „Русия-1“ (изграждане на пътна връзка - мост).

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Издаване на запис на заповед във връзка с депозиране на авансово плащане по Проект „За моето бъдеще“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.001-0018-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Именуване на улица с името „46-ти пехотен добрички полк“ и площад на името на Борис Георгиев - Моката.

ВНОСИТЕЛ: Ася Кръчмарова, Секретар на Община град Добрич

26. Предложение за обявяване на град Добрич за „Град на Българската бойна слава”.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет град Добрич

27. Определяне правомощията на Кмета на Община град Добрич, представител в Общото събрание на акционерите на “Многопрофилна Болница зa Активно Лечение - Добрич”  АД ЕИК 124141302  , на основание Решение № 4-28/ 28 Януари 2016г., на ОС град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

28. Даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община град Добрич на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация  в обособена територия ,обслужвана от “ВиК Добрич” AД, град Добрич, което ще се проведе на 19 юли 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

Файлове:

Последна промяна: 11:26:54, 22 Юни 2018
Свали в pdf