Заседание №34 на 29.05.2018 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 1. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2017 година.

                                                  ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 1. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. и Актуализацията на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества 2014-2017 г.

      ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

      Кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за разкриване на Комплекс за социални услуги (КСУ) в Община град Добрич.  

      ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

      Кмет на Община град Добрич

 

 1. Закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.119 по КККР на град Добрич за разширяване на Гробищен парк - град Добрич (мюсюлманска част).

           ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

      Кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървен материал за огрев.

      ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

      Кмет на Община град Добрич

 

 1. Одобряване частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич (ОУПО) за ПИ 72624.87.6 (нов ПИ 724.87.81) за промяна предназначението от земеделски в за „Пп” УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ.

           ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

      Кмет на Община град Добрич

 

 1. Одобряване частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич (ОУПО) за ПИ 72624.87.6 (нов ПИ 72624.87.84) за промяна предназначението от земеделски в за „Пп“ УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ.

      ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

      Кмет на Община град Добрич

 

 1. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.581 в местността „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

      Кмет на Община град Добрич

 

 1. Разрешаване изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич (ОУПО) на ПИ 72624.497.76 за промяна предназначението от земеделски в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ („ПП“) и проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на същия за промяна предназначението му за „ПСД“.

     ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

     Кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

      Кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

     ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Учредяване право на строеж по реда на ЗОС върху имот, частна общинска собственост УПИ III, кв.1501 по ПУП - ПРЗ на ЖК „Иглика”.  

     ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Учредяване право на безвъзмездно ползване върху част от общински поземлен имот с идентификатор 72624.615.9060 по КККР, идентичен с УПИ XXIX в кв. 572 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 2”, град Добрич.

     ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване  върху част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 72624.620.18 по КККР на град Добрич на Народно читалище „Добрич- 2017”.

     ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот - сграда с индентификатор 72624.623.504.2 на ул. „България” № 11 на Сдружение „Хор на учителките” град Добрич.

     ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за отдаване под наем върху имот – частна общинска собственост по бул. „Добруджа” № 32а на Сдружение „Лайънс клуб – Добрич”.

     ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на Рекламно-информационен елемент.

     ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 (бивше ОУ „Отец Паисий”) по ул. „Отец Паисий“ № 16.

     ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – Магазин № 8, находящ се в Хали на Централен кооперативен пазар.

     ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – офиси, намиращи се по бул. „25-ти септември” № 10, спортна зала за спортни цели, намираща се по ул. „Ив. Х. Вълков” № 10 и помещение за производствени дейности и услуги в СК „Простор”.

     ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ІІІ – за „ЖС и ОДО“ и УПИ ХVІІ за „ЖС и ОДО“ в кв. 7 на ЖК „Дружба 1, 2 и 4“.

     ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2017 година на „Диагностично - консултативен център І - Добрич" EООД, ЕИК 124140855.

     ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2017 година на „Комуналефект” ЕООД в ликвидация, ЕИК 000840182.

     ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Определяне правомощията на представителя на Общината в Oбщото събрание на акционерите на „Добрички Панаир” АД, ЕИК 834017612.

                                                     ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                          Зам.-кмет на Община град Добрич

      

 1. Даване на съгласие за увеличаване на капитала „Тролейбусен транспорт” ЕООД, ЕИК 124086119, чрез непарична вноска.

     ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Кандидатстване за финансиране пред Министерството на младежта и спорта по Наредба № 2 за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения с проект „Обновяване и ремонт на настилка на лекоатлетическа зала, част от Спортна зала „Добротица“.

     ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на „Диагностично-консултативен център-II-Добрич” EООД, ЕИК 124140780 град Добрич.

     ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на „ЦПЗ Д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, ЕИК 000851111 град Добрич.

     ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Даване на съгласие на „ЦПЗ Д-р П. Станчев - Добрич“ ЕООД за закупуване на нов лек автомобил.

     ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Приемане на Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич.

     ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

     Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Добрич.

     ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев

     Председател на ОбС град Добрич

 1. ДРУГИ.
 • 36.1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.
 • 36.2. Изслушване на граждани (ако има заявки).

 

ИВО ПЕНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Файлове:

Последна промяна: 09:38:25, 21 Май 2018
Свали в pdf