Заседание № 33 на 24.04.2018 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през първо тримесечие на 2018 г. и актуализираното разпределение на променените бюджети  към  31.03.2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Одобряване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.308.121 (път от републиканската пътна мрежа)  и 72624.308.106 (селскостопански, горски, ведомствен път) за обект: Подземен електропровод СрН-20 kV от Жр стълб на ВЕЛ до трафопост в ПИ 72624.308.126  (урбанизирана територия за „ПСД“) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.497.54 (път от републиканската пътна мрежа)  и 72624.497.78 (земеделска земя) за обект: Електрозахранване на склад за съхранение и почистване на резене в ПИ 72624.497.77 (урбанизирана територия за „ПСД“) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.567 в местността „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на Доклад на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ - Добрич за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2017 г., в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на Доклад на Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“ - Добрич за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2017 г., в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Приемане на Доклад на Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“ - Добрич за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2017 г., в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Приемане на Доклад на Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“ - Добрич за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2017 г., в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 януари 2018 година до 31 март 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Одобрение на проект на решение на Кмета на Община град Добрич за даване на съгласие за замяна на концесионер с правоприемник по договор № 39 от 09.10.2003 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост– „Шапкарска работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост за поставяне на преместваем павилион за вестници и списания в ПИ 72624.625.9516 в УПИ Х, кв. 14 на ЦГЧ (до подлеза на централен кооперативен пазар) и в ПИ 72624.623.332 по ул. „Независимост“, в улична регулация, пред УПИ Х в кв. 26 на ЦГЧ (пред кино „Добрич”).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Отдаване под наем на части от имоти– публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по одобрен модел.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II - ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година  на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 000851111.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година на  „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 834052321.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година  на  „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК 834025865.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година на „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД,  ЕИК 124086119.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година  на „АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ”  ЕООД, ЕИК 124653046.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година на  „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 202966915.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година на  ПФК „ДОБРУДЖА” ЕАД в ликвидация, ЕИК 124510646.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Определяне правомощията на представителя на Общината в Общото събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура” АД, ЕИК 834023049.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община град Добрич 2018 – 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2017 година и Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

26. Актуализиране на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община град Добрич 2016 – 2020 година и приемане на Годишен план за развитието на социалните услуги на Община град Добрич за 2018 – 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

27. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

28. Приемане на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Атанас Атанасов, Общински съветник и председател на Временната комисия за изработване на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“

29. Одобрение на проект на решение на Кмета на Община град Добрич за изменение на договор № 50 от 03.12.2004 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост: част от градски парк „Св. Георги”, град Добрич: ретро будка за продажба на пакетирани хранителни стоки с площ от 6 кв.м.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

30. Изменение на Решение № 30-25/30.01.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

 

31. ДРУГИ:

31.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 15:48:58, 19 Април 2018
Свали в pdf