Общински съвет град Добрич ще проведе редовно заседание на 21 декември от 9.00 часа

A A A
Четвъртък, 16 Декември 2004
                                                                       ДНЕВЕН   РЕД

 

     Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет.

                                                                ДОКЛАДВА: д-р Мирослав Попов -

Председател на Общински съвет

 

     Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

            Кмет на Община град Добрич

 

     Общинската политика по спорта– състояние на базите и дейностите, насоки за управление и развитие.

 

ДОКЛАДВАТ: Йордан Йорданов -

Председател на ПК”СМД”

 Галина Митева -

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

   Предложение за предоставяне на концесия върху общински нежилищен имот, публична общинска собственост – Стадион “Дружба” и тренировъчно игрище в Градски парк “Св.Георги”, град Добрич, УПИ VІІ, кв. 1, втора зона, на бул. “25 септември” № 1.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

    Предложение за продажба на общински жилищни имоти.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев -

Първи зам.-кмет на Община град Добрич

 

    Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се във фоайето на сградата на Община град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев -

Първи зам.-кмет на Община град Добрич

 

    Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, в ЖК “Добротица”.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев -

Първи зам.-кмет на Община град Добрич

 

    Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в сградата на Младежки дом град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев -

Първи зам.-кмет на Община град Добрич       

 

     Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-І “къща – музей” в кв. 537 на ЖК “Русия-1” град Добрич.

 

                                                                  ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев -

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

     Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 661 и 662 и ПУР за улица между ОК-Р 669 до Р 667 на ЖК “Русия 3-4” град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев -

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 

      Приемане на Договор за възлагане на управление на ЕООД с общинско имущество – Образец №6 към Приложение №1 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.

ДОКЛАДВА: Галина Митева -

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

       Избор на съдебни заседатели към Районен съд град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Олга Задгорска –

Общински съветник

 

     Докладна записка относно състоянието и извършените действия на ликвидатора на “Югоагент Добрич” ООД.

 

ДОКЛАДВА: инж. Неджати Якубов -

                                                          Общински съветник

 

     Приемане на календарен график за провеждане на заседания на Общински съвет град Добрич през 2005 година.

                                  

ДОКЛАДВА: д-р Мирослав Попов -

Председател на Общински съвет

   

           15.Други.

·         Молби за опрощаване на държавни вземания

·         Молба за отпускане на персонална пенсия

·         Изслушване на граждани /ако има заявки/

   

 

 
Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf