Заседание № 31 на 27.02.2018 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2018-2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.370 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Четник Никола Алексиев” № 13-а.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ за 2018 г. на Община град Добрич и Общински план за младежта за 2018 г. на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Промяна в състава на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за преименуване на социални услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на гражданските инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2017 година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет град Добрич

10. Приемане на годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно информационен център за 2017 година и План за действие за 2018 година за изпълнение на Общинската стратегия на ОбСНВ град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

11. Приемане на доклад за изпълнение на План за действие на Община град Добрич за 2017 година за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение (2015-2020 г.).

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот - сграда с идентификатор 72624.603.125.1 по КККР на град Добрич, находяща се по бул. „Трети март” № 50.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Ремонт и пристройка със ЗП – 37,90 кв. м към съществуваща жилищна сграда в УПИ ХХVІІІ-3499 в кв. 579 на ж.к. „Русия 2” на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост по ул. „Даме Груев” № 1-Б, град Добрич на Сдружение „Съюз на ветераните от войните в България”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Учредяване право на безвъзмездно ползване върху общински имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.4469.1.2 по ул. „Шипка” № 5 А на фондация „Ръка за помощ”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Актуализация на Програмата за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население 2016-2019 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Кандидатстване с проектно предложение „Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на Добрич” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -2020 - Добрич по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт” на Оперативна програма „Региони в растеж”.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Даване на съгласие за осигуряване на собствен принос и на финансов ресурс за изпълнение на проектните дейности до възстановяване от Управляващия орган по проект ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“, по Програма INTERREG V-A Румъния - България.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

Даване на мандат за представляване на Община град Добрич на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия ,обслужвана от «В и К Добрич» АД, град Добрич, което ще се проведе на 02-ри март 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. ДРУГИ:

  • 19.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 16:30:16, 26 Февруари 2018
Свали в pdf