Заседание № 30 на 30.01.2018 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за втората година от мандат 2015 – 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през четвърто тримесечие на 2017 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.12.2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

6. Приемане на бюджета за 2018 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 – 2020 година на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Представяне на годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община град Добрич за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Представяне за сведение на Стратегически план за периода 2018 – 2020 година и Годишен план за 2018 година за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Приемане на отчет за младежта за 2017 година на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Одобряване проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.267.104 (пустееща необработваема земя); 72624.271.21 (ведомствен път); 72624.274.86 (път от републиканска пътна мрежа); 72624.274.87 (местен път); 72624.325.155 (ведомствен път); 72624.325.157 (ведомствен път); 72624.333.42 (ведомствен път); 72624.333.44 (местен път); 72624.352.6 (ведомствен път) за обект: Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс - България“ ЕООД на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Промяна в ръководството и състава на Комисията по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 октомври 2017 година до 31 декември 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.12 по КККР на град Добрич, находящ се в кв. Рилци, ул. „Господин Желязков” № 32-а.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.370 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Четник Никола Алексиев” № 13-а.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

19. Учредяване право на пристрояване за изграждане на външна стълба във връзка с одобрен проект за обект: „Вътрешно преустройство на жилище в салон за красота” и обособяване на самостоятелен вход в ПИ 72624.623.195 по КККР на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

20. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – Терен № 4 за поставяне на преместваем павилион за търговска дейност, находящ се на Централен кооперативен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се на ул. „Панайот Хитов” срещу МБАЛ.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на „Витрина” за сладолед в град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Вземане на решение за поемане на освободен дружествен дял от капитала на „Диагностично консултативен център - I – Добрич“ ООД, ЕИК 124140855.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Разпореждане с актив на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, ЕИК 124086119, недвижим имот, представляващ неоперативен актив на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане конкурс за управител на „Столове” ЕООД, град Добрич, ЕИК 834025865.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

26. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

ДРУГИ:

 

 

 

  • 27.3. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 15:41:22, 22 Януари 2018
Свали в pdf