Заседание №29 на 19.12.2017 г.

A A A

 

ДНЕВЕН РЕД

ПРОЕКТ!

1. Актуализация на бюджета за 2017 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Промяна на целта на средства от дългосрочен дълг, съгласно решение 16-7 от 31.01.2017 г. от "Изграждане на система за видеонаблюдение до 600 000 лева" на "Реконструкция на тротоари - до 600 000 лева".

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Разрешаване изработване проект на ПУП - ПП за ПИ 72624.207.33, 72624.207.34, 72624.218.34, 72624.280.675, 72624.280.701 и 72624.619.410 за обект: "Електрозахранване на стопанска постройка по чл. 56 от ЗУТ в ПИ 72624.207.37 - за "ПСД - обработка (без рязане) и продажба на дървен материал" в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Определяне на представител на Община град Добрич в комисията за изработване на Областна здравна карта

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Организиране на дейности по кариерно ориентиране към Център за подкрепа за личностно развитие.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: "Удължаване на гараж в УПИ ІV - 91 в кв. 31 по Кадастрален и ЗРП на ЖК "Балик - Йовково" - Юг на град Добрич

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

8. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - помещения и оборудване в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. "Димитър Петков" №5 (бивша стоматологична поликлиника).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

9. Протичане и приключване на ликвидацията на "Комуналефект" ЕООД - в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

10. Предложение за изменение на решение №28-12 от 28.11.2017 г. на Общински съвет град Добрич

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

11. Приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и на Постоянните комисии през 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

12. ДРУГИ.

12.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 15:46:47, 11 Декември 2017
Свали в pdf