Заседание № 28 на 28.11.2017 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Поемане на задължение за осигуряване на устойчивост по  Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, по Програма „Деца и младежи в риск“, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Прекратяване на договор № 15 от 20.12.2002 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост: спирка на градски транспорт – павилион и подслон, по ул. „Пaнайот Хитов”, срещу Многопрофилна болница за активно лечение, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.17 по КККР на град Добрич за разширяване на Гробищен парк - град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП и проект на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.87.81 в землището на град Добрич (за „ПСД – стопанска база за производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция, земеделска техника, торове и препарати“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП и проект на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.87.82 в землището на град Добрич (за „ПСД – база за производство и търговия на селскостопанска продукция, земеделска техника, торове и препарати“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич   

7. Разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП и проект на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.87.84 в землището на град Добрич (за „ПСД – селскостопанска база за производство и търговия със селскостопанска продукция, земеделска продукция, земеделска техника, торове и препарати“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Разрешаване изработване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.509.101 в землището на град Добрич (за „ПСД Плодохранилище, търговия и съхранение“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.168 в местността Гаази баба, в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.526 в местността Гаази баба, в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.454.66 (път от републиканската пътна мрежа) за обект: Водопровод за водоснабдяване на ПИ 72624.447.458 (земеделски имот) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Разрешаване изработване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.626.7073 в землището на град Добрич („за обществено обслужване“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Критерии за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по Общинската транспортна схема на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Предложение за преименуване на социални услуги на територията на Община град Добрич.     

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.623.642, находящ се на пл. „Свобода” № 8.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – помещение за лекарски и стоматологичен кабинети в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” №5 (бивша стоматологична поликлиника).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на  Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Предложение за изключване на имоти, общинска собственост, от Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 16-9 от 31.01.2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Вземане на решение за поемане на освободен дружествен дял от капитала на „Диагностично консултативен център - I – Добрич“ ООД и определяне правомощията на Кмета на Община град Добрич, представител в Общото събрание на съдружниците, на основание Решение № 4-28/28 Януари 2016 г. на ОбС град Добрич, във връзка със свикано ОС на съдружниците на 18.12.2017 година от 13,00 часа в сградата на „ДКЦ I - Добрич” ООД, град Добрич, ул. „Д.Петков” № 3.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Издаване на Запис на Заповед във връзка с депозиране на авансово плащане по проект „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич“, договор № BG16RFOP001-3.002-0032-C01.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Доклад за дейността на временната комисия, сформирана на основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, и  Решение №  21 – 15  / 27.06.2017 г. на Общински съвет град Добрич и Заповед № 1068/07.09.2017 г.  на Кмета на Община град Добрич и предложения за Решения.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Докладна записка относно създаване на Общински фонд „Здраве”.

ВНОСИТЕЛ: Атанас Атанасов, Председател на ПК БФДП

25. Други:

25.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 09:30:41, 20 Ноември 2017
Свали в pdf