Заседание № 27 на 31.10.2017 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през трето тримесечие на 2017 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите, с бюджет при Община град Добрич  към  30.09.2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Прекратяване на договор № 71 от 07.12.2006 година за предоставяне на концесия върху нежилищен имот, публична общинска собственост: „Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали” от АЕМО „Стария Добрич", град Добрич, поради неизпълнение на част от договорните задължения от страна на концесионера ЕТ „Спецов – Георги Спецов”.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2017-2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич  

4. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 юли 2017 година до 30 септември 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич 

6. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.623.642 по КККР на град Добрич, находящ се на пл. „Свобода” № 8, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич 

7. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - магазин №10 в Хали на Централен кооперативен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

8. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се във фоайето на I-ви етаж в сграда с идентификатор 72624.623.617 /Корпус III/ на ул. „Независимост” №7 /южен вход/ в град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

9. Отдаване под наем на помещение за офис в сграда по ул. „Независимост” № 7б на Сдружение „ЕКИП КОНСУЛТ”, град Балчик.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

10. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се по бул. „Трети март” в град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

11. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – помещение в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

12. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Промяна в състава на комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Промяна в състава на Комисията по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение.

ВНОСИТЕЛ: Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич

15. ДРУГИ:

15.1 Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия на детето Виктория Димитрова Георгиева;

15.2 Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия на детето Серджихан Невент Исмаил;

15.3 Приемане на декларация във връзка с предстоящи обществени обсъждания по доклад за ОВОС на фирма „РУСГЕОКОМ БГ” АД, касаещи находище Спасово, блок Добрич.

Файлове:

Последна промяна: 15:43:17, 20 Октомври 2017
Свали в pdf