Заседание № 24 на 19.09.2017 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Докладна записка относно попълване състава на Постоянни комисии.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

2. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2016 г.; Информация за показателите по чл.14 от Закона за публичните финанси на „Център за психично здраве д-р П.Станчев - Добрич” ЕООД за 2016 г.; Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 година на Община град Добрич и за динамиката и текущото състояние на дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” за полугодието на 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Отчет за изпълнение на годишната програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.490 в местността Гаази баба в землището на гр. Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.601 в местността Гаази баба в землището на гр. Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.560 в местността Гаази баба в землището на гр. Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.308.121- за „Път от републиканската пътна мрежа“ и 72624.308.1.106 за „Селскостопански, горски, ведомствен път“ за обект: „Подземен електропровод СпХ-20 kV от Жр Стълб на ВЕЛ до трафопост в ПИ 72624.308.126 - урб. територия за „ПСД“ в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Отказ за разрешаване изработване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.906.626 в местността „Гаази баба” в землището на гр. Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно преструктуриране на детски градини в Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно преструктуриране на детските ясли на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предложение за побратимяване на Община град Добрич с Кълъраш, Румъния.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Продажба на имоти, общинска собственост, по реда на  Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Продажба на движимо имущество по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Предложение за продажба на нежилищен имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.1.13 по КККР на град Добрич, с предназначение: за офис, находящ се на бул. Добруджа №32, по реда на ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.614.2490 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. Княз Дондуков №4 гр. Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Продължаване срока на договори за наем на основание чл.14, ал.3 и 7 от Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2016 г.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2017 г.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Формиране на паралелки в общински училища с по-малък брой ученици от допустимия.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Докладна записка относно изплащане на възнаграждение на общинските съветници за м. август 2017 г.

ВНОСИТЕЛ: Атанас Атанасов, Председател на ПК БФДП

25. Докладна записка относно резултати от работата на Комисията по предложенията за удостояване с почетни отличия (Почетен гражданин на град Добрич/ Почетен знак).

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

Файлове:

Последна промяна: 15:44:39, 12 Септември 2017
Свали в pdf