Заседание № 22 на 25.07.2017 г.

A A A

 

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2017 година.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев Председател на Общински съвет

 

 1. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2017 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Одобряване на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич – окончателен проект.

  Приложение 1;
Приложение 2;

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през второ тримесечие на 2017 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 30.06.2017 година.

Приложение;

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за усвояване на средства от дългосрочен дълг, съгласно решение № 16-7 от 31.01.2017 година на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.
   

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.902.278 в местността „Гаази баба”, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство”).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Докладна записка относно закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.117 по КККР на град Добрич за разширяване на Гробищен парк – град Добрич.
   

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Докладна записка относно даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община град Добрич на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К” Добрич АД, град Добрич, провеждащо се на 31 юли 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Докладна записка относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 април 2017 година до 30 юни 2017 година.                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                 Приложение;

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за учредяване право на строеж върху имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.
   

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.- кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.906.417 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Кулата” град Добрич.
   

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.- кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.614.3207 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. Александър Стамболийски № 42.
   

                                               ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.- кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – офиси, намиращи се по бул. 25-ти септември № 10 и помещение за търговия и услуги по бул. 25-ти септември № 13.                                                       
                                                                                                                                                                           Приложение 1;
                                                                                                                                                                           Приложение 2;
                                                                                                                                                                           Приложение 3;
                                                                                                                                                                           Приложение 4

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.- кмет на Община град Добрич

 

 1. Докладна записка относно представяне на Финансов отчет за 2016 година на „Комуналефект” ЕООД в ликвидация и удължаване срока на ликвидация.
   

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.- кмет на Община град Добрич

 

 1. Докладна записка относно формиране на паралелки в общински училища с по-малък брой ученици от допустимия съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.
   

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева Зам.- кмет на Община град Добрич

 

 1. Приемане Правила за работа на Комисия по предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич”/за присъждане на Почетен знак на общината за срока на мандата на Общински съвет.
   

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев Председател на Общински съвет

 

 1. ДРУГИ
 • 18.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 13:56:21, 14 Юли 2017
Свали в pdf