Заседание № 21 на 27.06.2017 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Предложение за утвърждаване на параметри при поемане на дългосрочен дълг, съгласно решение № 16-7 от 31.01.2017 година на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.905.676 в местността Гаази баба в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство”).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение „За моето бъдеще”  по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001 Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж”.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

5. Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

7. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – Терен № 1, Терен № 2 и Терен № 8 за поставяне на преместваеми павилиони за търговска дейност, находящи се на Централен кооперативен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

8. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост – за поставяне на преместваем павилион за търговска дейност.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

9. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – Павилион № 1, Павилион № 2, Щанд № 1, Щанд № 2, Щанд № 3, Щанд № 4, Щанд № 5, находящи се в ПИ 72624.436.443.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект по одобрен модел.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно предоставяне на общински помещения на политически партии.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно протичане и приключване на ликвидацията на „Комуналефект” ЕООД град Добрич – в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Представяне на Доклад на Временната комисия, назначена със заповед на Кмета на Община град Добрич относно финансовото състояние на „ДКЦ – ІІ – Добрич” ЕООД и предложение на комисията за стабилизиране на дружеството и обезпечаване на установените публични вземания.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно предоставяне на информация по докладна записка от ликвидатора на ПФК „Добруджа” ЕАД и приемане на решение за удължаване срока на ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Представяне на Доклад по процедура, съгласно чл. 1 от ДОПК, свързана с предварителни мерки по обезпечаване на установени по размер публични вземания на „Автобусен транспорт” ЕООД и предложение за приемане на решение.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно даване на съгласие за партньорство по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Процедура BG05M9OP001-1.020 – „Подкрепа за предприемачество“.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно избор на Комисия по предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич” за срока на мандата на Общински съвет.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

18. ДРУГИ:

18.1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.

Файлове:

Последна промяна: 15:51:49, 16 Юни 2017
Свали в pdf