Заседание № 20 на 30.05.2017 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

2. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

3. Предложение за актуализация на бюджета за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договор за финансов лизинг.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно одобряване на нова структура на общинската администрация в направление «Устройство на територията».

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.904.310 в местността Гаази баба в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство”).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.474.108 в  землището на град Добрич (за „ПСД – оранжерии, складове и шоурум”).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.609.1374 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Иван Рилски № 33.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.607.742 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Кап. Д. Списаревски № 49.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно преместване скулптурната фигура на Дора Габе - от двора на бившето СОУ „Дора Габе” – в двора на Детска градина (ДГ) № 18 „Дора Габе”.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно обявяване на 25 септември 2017 година (понеделник) за празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, щанд № 3, щанд № 5 в масивна едноетажна сграда – хали  с идентификатор 72624.614.2387.8 по КККР на град Добрич и терени за монтиране на кафе автомати, находящи се на Централен кооперативен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – офиси, намиращи се по бул. „25-ти септември” № 10 и помещение за производствени дейности и услуги в СК „Простор”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – помещение за спортна дейност в бивше СОУ „Дора Габе”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на рекламно – информационни елементи.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно допълване на годишната Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година – Помещения в подземен етаж в сграда на ул. България № 5 (бивша дискотека „Театъра”).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.608.1666, находящ се на ул. Беласица № 6а, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.624.4573, находящ се на ул. Ангел Кънчев № 5.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Доклад за извършен анализ, във връзка с констатациите на Сметната палата за управление на общинското имущество от „Жилфонд-инвест” ЕООД град Добрич и несъответствия в действащата към момента Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общински жилищен фонд.

ВНОСИТЕЛ: Герман Германов, Общински съветник

Председател на Временната комисия

23. Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІХ за „Пазар” в кв. 5 на ЖК „Балик – Йовково” – Север, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

24. Докладна записка относно представяне и приемане на заключителния баланс, ведно с пояснителния доклад за дружеството от ликвидатора на ПФК „Добруджа” ЕАД, освобождаване от отговорност на ликвидатора и  вземане на решение за заличаване на ПФК „Добруджа” ЕАД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

25. Докладна записка относно определяне правомощията на Кмета на Община град Добрич, представител в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

26. Докладна записка относно определяне правомощията на Кмета на Община град Добрич, представител в Общото събрание на акционерите на „Добрички панаир” АД Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

27. Предложение за разпореждане с актив на „Тролейбусен транспорт” ЕООД град Добрич, недвижим имот, представляващ неоперативен актив на дружеството, от който не се очаква икономическа изгода, придружен с експертна оценка.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

28. Докладна записка относно издаване на Запис на заповед във връзка с депозиране на авансово плащане по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”, Договор № BG16RFOP001-1.011-0002-C01.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

29. Докладна записка относно издаване на Запис на заповед по проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ BG16RFOP001-1.011-0003-С01, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

30. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община град Добрич (2017 – 2019 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община град Добрич (2017 – 2018 г.).

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

Файлове:

Последна промяна: 10:38:36, 22 Май 2017
Свали в pdf