Заседание № 19 на 25.04.2017 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Връчване удостоверения от Общинската избирателна комисия на общински съветници и полагане на клетва.

2. Докладна записка относно попълване състава на Постоянни комисии.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

3. Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Приемане изменение на Правилника за дейността на ОП «Комуналстрой» в частта Приложение Б, определящо числеността на персонала.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през първо тримесечие на 2017 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.03.2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно прекратяване на договор № 22 от 26.05.2003 година за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Дърводелска работилница” от АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Приемане на нова Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 януари 2017 година до 31 март 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Приемане на Доклад на Народно читалище «Йордан Йовков – 1870 г.» - град Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2016 година и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Приемане на Доклад на Народно читалище «Пробуда – 1939 г.» - град Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2016 година и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Приемане на Доклад на Народно читалище «Романо дром – 2002 г.» - град Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2016 година и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Приемане на Доклад на Народно читалище «Мевляна – 2012 г.» - град Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2016 година и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински нежилищен имот по бул. „25-ти септември” № 25 град Добрич, на Синдикален регионален съюз „Подкрепа” град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – стая № 25 в сградата на бивше ОУ “Отец Паисий” по ул. Отец Паисий 16.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно учредяване право на безвъзмездно ползване върху общински имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.604.472.1.116  - на Фондация «Свети Николай Чудотворец».

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Диагностично-консултативен център – ІІ – Добрич” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

23. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Градски транспорт” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

24. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Столове” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

25. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на „ЦПЗ Д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

26. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на ПФК „Добруджа” ЕАД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

27. Приемане на информация във връзка с Годишния счетоводен отчет за 2016 година на търговски дружества с дялово участие на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

28. Докладна записка относно утвърждаване на промени в общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

29. Докладна записка относно даване на съгласие за възлагане превоз на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортна схеми по реда на Закона за обществените поръчки.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

30. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма INTERREG V-A Румъния България с проект за обновяване и реконструкция на пътни отсечки.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

31. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма INTERREG V-A Румъния България с проект по Приоритетна ос 2 “Зелен регион”, Специфична цел 2.1 „Повишаване устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство”.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

32. Приемане на Годишен план за развитието на социалните услуги на Община град Добрич за 2017 – 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

33. Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2016 година и Общинска програма за закрила на детето за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

ДРУГИ:

34.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 15:13:18, 13 Април 2017
Свали в pdf