Заседание № 18 на 28.03.2017 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Приемане на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Информация за промяна в бюджетните взаимоотношения с второстепенните разпоредители с бюджет от функция «Образование».

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно закупуване на поземлени имоти с идентификатори по КККР на град Добрич: 72624.433.85, 72624.433.86, 72624.433.87, 72624.433.88 за разширяване на Гробищен парк - град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.679 в местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.527 в местността „Гаази баба” в  землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.488 в  местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.267.104 (пустееща необработваема земя); 72624.271.21 (ведомствен път); 72624.274.86 (път от републиканска пътна мрежа); 72624.274.87 (местен път); 72624.325.155 (ведомствен път); 72624.325.157 (ведомствен път); 72624.333.42 (ведомствен път); 72624.333.44 (местен път); 72624.352.6 (ведомствен път) за обект: Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс - България“ ЕООД на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2016 година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно определяне правомощията на Кмета на Община град Добрич, представител в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение”  АД град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Предложение за продажба на имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – помещения №№ 8 и 9 в сградата на бивше ОУ „Отец Паисий” град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Приемане на годишен доклад на Комисията за контрол по изпълнение на сключените концесионни договори в Община град Добрич, в изпълнение на чл. 110 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

ВНОСИТЕЛ: Герман Германов, Общински съветник

Председател на Комисията

16. Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І за «ЖС» в кв. 719 на ЖК «Добротица».

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І за „Обществено и делово обслужване” (ОДО) в кв. 721 на ЖК „Добротица”.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ V за „Озеленяване” в кв. 8 на ПЗ „Север” за изграждане на пътна връзка до УПИ L за „ПСД” (по действащия ПУП – ПРЗ), идентичен с ПИ 72624.610.621 (по действащата КК).

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

ДРУГИ:

Файлове:

Последна промяна: 14:26:12, 22 Март 2017
Свали в pdf