Заседание № 17 на 28.02.2017 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 2016 година и приемане на Програма за развитие на туризма в Община град Добрич през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Докладна записка относно одобряване частично изменение на Общ градоустройствен план (ОГП) на град Добрич за «Разширение на Гробищен парк».

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Докладна записка относно одобряване проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.440 (местен път – общинска собственост) и ПИ 72624.440.440 (за Друг вид озеленени площи – общинска собственост) към обект: водопровод до съществуващ пожарен хидрант в ПИ 72624.440.440 в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.900.47 в  землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.274.110 в  землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.429 в  местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.627 в  местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.310 в  местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.481 в  местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно отказ за разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.676 в  местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.26 по КККР на град Добрич за разширяване на Гробищен парк – град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2017 – 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно даване на мандат и определяне на представител на Община град Добрич на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия, обслужвана от «В и К» АД, град Добрич, което ще се проведе на 10 март 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно промяна в състава на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предложение за побратимяване на Община град Добрич с Нижни Новгород, Русия и Бялисток, Полша.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно участие в четвъртата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Предложение за именуване на Седмица на камерната музика с международно участие.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Предложение за продажба на имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Предложение за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – помещение в АЕМО „Стария Добрич” град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – щанд №№ 1 и 3 в Централни хали и терени за монтиране на кафе автомати, находящи се на Централен кооперативен пазар в град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – помещение № 410 в сградата на бивша Стоматологична поликлиника.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Предложение за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот – стая № 3 в сградата на ул. Васил Левски № 7 град Добрич – на Сдружение на жените с онкологични заболявания и техните сподвижници, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

23. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост по ул. Гоце Делчев - за поставяне на павилион за търговска дейност.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

24. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.904.109 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

25. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.794 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Княз Ал. Батенберг № 20, кв. Рилци.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

26. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ВНОСИТЕЛ: Атанас Атанасов, Общински съветник

27. Докладна записка относно откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане конкурс за управител на „Тролейбусен транспорт” ЕООД град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

28. Докладна записка относно откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане конкурс за управител на „Автобусен транспорт” ЕООД град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

29. Докладна записка относно откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане конкурс за управител на „Жилфонд – инвест” ЕООД град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

30. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед във връзка с депозиране на искане за авансово плащане по Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) - Добрич” BG16RFOP001-1.011-0001-С01.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

31. Докладна записка относно даване съгласие за кандидатстване на Община град Добрич пред  Фонд “Социална закрила” с проектно предложение „Модернизация на кухненското оборудване и обзавеждане на „Дом стари хора – град Добрич” и осигуряване на съфинансиране по проекта.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

32. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център за 2016 година и План за действие – 2017 година за изпълнение на Общинската стратегия на Общински съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

33. Приемане на Доклад за изпълнение на План за действие на Община град Добрич за 2016 година за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение (2015 – 2020).

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 

Файлове:

Последна промяна: 16:41:00, 17 Февруари 2017
Свали в pdf