Заседание № 16 на 31.01.2017 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2016 година.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за първата година от мандат 2015 г – 2019 г.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през четвърто тримесечие на 2016 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.12.2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

6. Приемане на бюджета за 2017 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за  местните дейности за периода 2017 – 2019 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез провеждане на процедура за избор на кредитна институция.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за създаване на ОП «КОМУНАЛСТРОЙ» и приемане на Правилник за неговата дейност, структура и числен състав.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Предложение за продължаване на договор № 52 от 25.01.2005 година за предоставяне на концесия върху част от нежилищен имот, публична общинска собственост – «Обект за обществено хранене № 2» в Градски парк «Св. Георги» град Добрич, с правоприемник.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Приемане на годишен доклад за дейността на звено «Вътрешен одит» при Община град Добрич за 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Приемане на Стратегически план за периода 2017 г. – 2019 г. и Годишен план за 2017 година за дейността на звено «Вътрешен одит» при Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.66 в местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2016 година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Приемане на отчет за младежта за 2016 година и план за младежта за 2017 година на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно издаване на Запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане за Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“ поДоговор № BG16M1OP002-1.006-0003-C01за Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Eвропейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

19. Предложение за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост – кабинети №№ 228, 229, 236 в сградата на бивша Стоматологична поликлиника.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост в Административна сграда на „Център за защита на природата и животните” град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Докладна записка относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 октомври 2016 година до 31 декември 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно промяна на наименованието на Ученическо общежитие град Добрич в Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Приемане на анализ на потребностите за личностно развитие на децата и учениците от Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

Председател на МКБППМН

25. Приемане Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет град Добрич и изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: Ивелин Пейчев, Зам.- председател на Общински съвет

Председател на Временната комисия

26. Докладна записка относно определяне продължителността на работното време на Председателя на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Атанас Атанасов, Председател на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”

27. Предложение за внедряване на автоматизирана система за безхартиени заседания на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

28. Приемане на декларация на Общински съвет град Добрич против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛИ: Йордан Йорданов и Пламен Йорданов

Общински съветници

 

29. ДРУГИ.

29.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 08:39:59, 26 Януари 2017
Свали в pdf