Заседание № 15 на 20.12.2016 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Докладна записка относно актуализация на бюджета за 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Докладна записка относно приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Докладна записка относно създаване на ОП “Комуналстрой” и приемане на Правилник за неговата дейност, структура и числен състав.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.433.118 в землището на град Добрич (промяна предназначението му в «за Гробищен парк»).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.2.997 в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно одобряване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.619.411 (път от Републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект: кабелна линия НН за електрозахранване на ПИ 72624.301.3 (урбанизирана територия за «ПСД»), собственост на «Агрив-И» ЕООД в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

7. Докладна записка относно одобряване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.619.411 (път от Републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект: водопровод за захранване на ПИ 72624.301.3 (урбанизирана територия за «ПСД»), собственост на «Агрив-И» ЕООД в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за продажба на имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

9. Предложение за учредяване право на строеж върху имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на ъгъла на ул. Георги Кирков и ул. Река Тимок и на ъгъла на ул. Максим Горки и ул. Кирил и Методий.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

11. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – физкултурни салони в бивше СОУ „Дора Габе”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.900.47 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Алмалий”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.609.1539 и ПИ 72624.609.1540 по КККР на град Добрич, находящи се по ул. Ил. Макариополски №№ 48-А и 48.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план  - План за регулация (ПУП – ПР) за УПИ ІХ за «Озеленяване» в кв. 2 на ПЗ «Север» (изграждане на пътна връзка) до УПИ ХХ-284 (по действащия ПУП-ПРЗ), идентичен с ПИ 72624.611.284 (по действащата КК).

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І за „Обществено и делово обслужване” (ОДО) в кв. 721 на ЖК „Добротица”.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І за „ЖС” в кв. 719 на ЖК „Добротица”.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно вземане на решение за даване съгласие на „Автобусен транспорт” ЕООД град Добрич за ползване на банков кредит – тип овърдрафт.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно издаване на Запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по Проект „Грижа за по-добър живот” – Договор  №BG05FMOP001-3.002-0172-C01 по  процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001- 3.002. „Осигуряване на топъл обяд-2016“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Приемане на Наредба за символите и отличията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

21. Докладна записка относно приемане календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и на Постоянните комисии през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

Файлове:

Последна промяна: 10:33:17, 12 Декември 2016
Свали в pdf