Заседание № 14 на 29.11.2016 г.

A A A

Проект

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Докладна записка относно промяна предназначението на общински жилища – от «резервни» - в такива за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, картотекирани по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд (НРУУЖНННУРЖОЖФ) на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно даване съгласие за безвъзмездно придобиване на недвижими имоти – земя и сгради, държавна собственост (бивше военно летище град Добрич).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план  - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.386.40 в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов,Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за продажба на имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

7. Предложение за учредяване право на строеж върху имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно намаляване капитала на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

9. Предложение за изменение на решение № 13-17 от 25.10.2016 година, поради допусната фактическа грешка.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

10. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – помещение на първи етаж в двуетажна сграда на ул. Иван Хадживълков № 10.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

11. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, в Професионална гимназия по аграрно стопанство град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.624.4883, находящ се на ул. Витоша № 18.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І, ІІ, ІІІ, ХХХІV и ХХХV в кв. 1246 в ЖК „Север-2” град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Предложение за именуване на улица на името на Александър Друмев Сивков.

ВНОСИТЕЛ: Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич

Председател на Комисията по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение

16. Приемане на Наредба за символите и отличията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

17. Предложение за създаване на Временна комисия за изработване Етичен кодекс на общинските съветници при Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

ДРУГИ:

Файлове:

Последна промяна: 14:28:38, 18 Ноември 2016
Свали в pdf