Заседание № 13 на 25.10.2016 г.

A A A

Проект

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през трето тримесечие на 2016 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 30.09.2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за делба на общински Урбанизиран поземлен имот ПИ 72624.615.84 за «ИЗЛОЖБЕН КОМПЛЕКС» с площ 40 470 кв.м. – на два приблизително еднакви по площ Урбанизирани поземлени имоти.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

6. Докладна записка относно проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.633.23 (местен път – общинска собственост) и ПИ 72624.383.39 (местен път – общинска собственост) за изграждане на разпределителен газопровод (участък и отклонение) към ПИ 72624.292.1 (стопански двор – собственост на «СТИВ-98» ООД) в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

7. Докладна записка относно проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.611.27 (за «друг вид озеленени площи» -  общинска собственост) и ПИ 72624.610.141 (част от околовръстен път – държавна собственост) за изграждане на разпределителен газопровод по ул. «Войвода Димитър Калъчлията» до околовръстен път ІІ-97 от Републиканската пътна инфраструктура, връзка между клон 1 и етап 28.2, в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.440 (местен път – общинска собственост) и ПИ 72624.440.40 (за друг вид озеленени площи – общинска собственост) към обект: водопровод до съществуващ пожарен хидрант в ПИ 72624.440.440 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

9. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план  - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.190.40 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

10. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план  - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.904.400 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

11. Докладна записка относно удължаване на срока за възстановяване на временната възстановима финансова помощ, предоставена на Народно читалище «Йордан Йовков – 1870 година» град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

12. Докладна записка относно отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2016 – 2017 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

13. Предложение за продажба на дървен материал чрез публичен търг с тайно наддаване.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

14. Докладна записка относно необходимост от промяна на месечното възнаграждение на ликвидатора на „Комуналефект” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

15. Докладна записка относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 юли 2016 година до 30 септември 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

16. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на стълбове, инфраструктурни съоръжения.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

 

17. Предложение за създаване на Временна комисия за изработване  нов Статут на символите на Община град Добрич, почетните звания и награди в частта му за определяне на почетен гражданин.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

 

18. Предложение за продажба на общински жилищни имоти, апартаменти.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

19. Предложение за безвъзмездно учредяване право на строеж на „В и К” АД за изграждане на хидрофорна помпена станция с черпателен резервоар върху имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Докладна записка относно обявяване на имоти с идентификатори по КККР на град Добрич 72624.611.175 и 72624.630.24.1 за публична общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

21. Докладна записка относно обявяване на имот с идентификатор по КККР на град Добрич 72624.611.176 за публична общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

22. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.609.1821 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Асен Златаров № 20.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

23. ДРУГИ:

 

Файлове:

Последна промяна: 16:02:11, 9 Декември 2016
Свали в pdf